Priser og gebyrer 2020

Priser og gebyrer for Vardø kommune gjeldende for kalenderåret 2020.

Barnehageplass

100% plass: 3200,-
80% plass: 2450,-
50% plass: 1800,-

Foreldrebetaling

Priser for foreldrebetaling vises her

1/1 plass barnehage 2000,-

1/2 plass barnehage 1000,-

Kostpenger

Priser for kost vises her

Kost 330,-

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon vises her

50 % for 2. barn 1000,-

50 % for 3. barn 1000,-

Renovasjon og feiing

Renovasjon

Fast abonnement avgift basisdunk 2803,-

Mengdegebyr 240 liter 1244,-

Rabatt felles dunk per abonnement -100,-

Feiing

Feiing pr pipe bolig 525,-

Feiing per pipe frittidsoblig 395,-

Plan og tekniske

Planforslag og konsekvensutredninger

Reguleringsplaner: Behandlingsgebyr 14 520,-
For areal inntil 5000 6 660,-
For arealer over 5000 kvm 16 500,-
Der eiendomsidenten er et punkt feste betales et fast gebyr på 1 320,-
Maksimumsgebyr for reguleringsplaner 46 200,-
Behandlingsgebyr: mindre endringer/utfyllinger 8 580,-
Behandlingsgebyr: små endringer 4 620,-

Tiltaks saker bolig

Boligbygging tiltaksklasse 1: 7 920,-
Boligbygging tiltaksklasse 2: 9 900,-
Boligbygging tiltaksklasse 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand (minstegebyr) 13 200,-
Boliggarasje, uthus og naust tiltaksklase 1: 3 300,-
Boliggarasje, uthus og naust tiltaksklase 2: 3 960,-
Boliggarasje, uthus og naust tiltaksklase 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand (minstegebyr) 3 960,-

Tiltaks saker industri og kontorer

Industri- og lagerbygging, samferdsels og kommunikasjonsbygning tiltaksklasse 1: 6 600,-
Industri- og lagerbygging, samferdsels og kommunikasjonsbygning tiltaksklasse 2: 9 900,-
Industri- og lagerbygging, samferdsels og kommunikasjonsbygning tiltaksklasse 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand (minstegebyr) 17 160,-
Kontorer og forretningsbygg, kultur og forsknings-bygg tiltaksklasse 1: 9 900,-
Kontorer og forretningsbygg, kultur og forskningsbygg tiltaksklasse 2: 20 460,-
Kontorer og forretningsbygg, kultur og forskningsbygg tiltaksklasse 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand (minstegebyr) 42 900,-

Tiltaks saker generelt

Forhåndskonferanse 1 320,-
Mindre tiltak på bebygd eiendom 2 640,-
Alminnelige driftsbygninger i landbruket 2 640,-
Midlertidig bygninger, konstruksjoner, anlegg 2 640,-
Dersom søknaden er ufullstendig betales 1 320,-
Behandling av søknad om lokal godkjenning av foretak 1 980,-
Behandling av søknad om ny lokal godkjenning 1320,-
Behandling av søknad om personlig godkjenning 1 980,-
Behandling av søknad om ansvarsrett for bygg elleanlegg, pr foretak 660,-
Dispensasjonssøknad: krever ikke høring 1 320,-
Dispensasjonssøknad: krever høring 3 300,-
Søknadspliktig: Dersom ferdigattest ikke foreligger innen angitt tidsfrist på midlertidig brukstillatelse 1 320,-

Tiltaks saker Hotell og restaurant

Hotell og restaurantbygning, helsebygning. Fengsel og beredskapsbygning tiltaksklasse 1: 11 880,-
Hotell og restaurantbygning, helsebygning. Fengsel og beredskapsbygning tiltaksklasse 2: 25 080,-
Hotell og restaurantbygning, helsebygning. Fengsel og beredskapsbygning tiltaksklasse 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand (minstegebyr) 85 800,-

Tilbygging, påbygging, underbygning

Tilbygging, påbygging, underbygning, midlertidig eller transportabel: bygging, konstruksjon elle anlegg tiltaksklase 1: 3 300,-
Tilbygging, påbygging, underbygning, midlertidig eller transportabel: bygging, konstruksjon elle anlegg tiltaksklase 2: 4 620,-
Tilbygging, påbygging, underbygning, midlertidig eller transportabel: bygging, konstruksjon elle anlegg tiltaksklase 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand (minstegebyr) 8 580,-

Fasedeendringer

Fasadeendring mv tiltaksklasse 1: 660,-
Fasadeendring mv tiltaksklasse 2: 2 640,-
Fasadeendring mv tiltaksklasse 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand (minstegebyr) 3 300,-
A) Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner mv: 2 640,-
B) Andre bruksendringer skal det i tillegg til gebyr i pkt A, betales aktuelt gebyr for endringene som nevnt ovenfor.

Riving og oppføring

Riving av bygning, konstruksjon, eller anlegg 2 640,-
Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner og lignende 2 640,-
Oppdeling eller sammenføying av bruksenheter i bolig 1 320,-
Oppføring av innhegning mot vegg 1 320,-

Skilt

Skilt/reklame uten godkjent plan: første skilt 1 320,-
Tilleggsskilt i samme sak og for skilt som er i samsvar med godkjent plan, pr skilt 660,-

Delingssaker og seksjoneringssaker

Konsesjonssaker: enkle/kurante saker 1 980,-
Konsesjonssaker: andre saker 5 280,-
Delingssaker: enkle/kurante saker 1 320,-
Delingssaker: andre saker 1 980,-
For behandling av søknad om deling av grunneiendom belastes søker med 2 640,-
For behandling av delingssøknad med mer enn en arealenhet belastes et tillegg pr arealenhet utover en 660,-
Seksjoneringssak uten befaring 3x rettsgebyr
Seksjoneringssak med befaring 5x rettsgebyr

Kommunaltekniske tjenester

Saksbehandling: Takspakke 1 320,-
Saksbehandling: Meglerpakke 1 320,-
Saksbehandling: Eiendomsinformasjon 165,-
Saksbehandling: Grunnkart 330,-
Saksbehandling: A3 kart i målestokk 1:1000 – 100.000, svart/hvitt 330,-
Saksbehandling: A3 Kart i målestokk 1:1000 - 100.000, farge 330,-
Saksbehandling: Bygningstegninger 330,-
Saksbehandling: Brukstillatelse og ferdigattest 330,-
Saksbehandling: Gjeldende arealplaner med bestemmelser 330,
Saksbehandling: Innsendte arealplaner med bestemmelser 330,-
Saksbehandling: Tilknytting til offentlige vann og kloakk 165,-
Saksbehandling: Legalpant 165,-
Saksbehandling: Naboliste 330,-
Selvbetjening: Takspakke 660,-
Selvbetjening: Meglerpakke 1 320,-
Selvbetjening: Grunnkart 165,-
Selvbetjening: Bygningstegninger 330,-
Selvbetjening: Brukstillatelse og ferdigattest 330,-
Selvbetjening: Gjeldende arealplaner med bestemmelser 330,-
Selvbetjening: Innsendte arealplaner med bestemmelser 330,-
Selvbetjening: Naboliste 165,-
Utskrift av A0 kart 1 980,-
Utskrift av A1 kart 660,-
Utskrift av A2 kart 330,-
Saksbehandlingsgebyr pr. eiendom 1 320,-
Delingssaker – formål i samsvar med kommuneplan 1 320,-
Delingssaker – formål ikke i samsvar med kommuneplan 2 640,-
søknad om konsesjon 2 640,-

Gravemeldinger

Gravemeldinger 660,-
Gravemeldinger: tillegg kart A4 165,-
Gravemeldinger: tillegg kart A3 330,-

Festavgift

Festavgift per m2 1,-

Leie av kommunal grunn per år per m2 27,-

 

Brann

Undøvendig alarmer 5000,-

Vann og avløp

Fast abonnement avgift

Bolig 4344
Sykehjem 6516
Skoler m.m. 6516
Horell m..m. 68686
Forretning m.m. 13030
Fiskeindustri m.m 17374
Næring annen 8686

 

Vannavgift pr m3

Måler/areal 6,86

Arealfaktor 1,2

Avløp fast abonnement

Bolig/frittidseiendom 2200
Sykehjem 3300
Skoler m.m. 3300
Hotell m.m. 4400
Forretning m.m 6600
Fiskeindustri 8800
Næring annen 4400

 

Avløpsavgift per m3

Avløpsavgift m3 måler/areal 3,27

Arealfaktor 1,2

Kartlegging

Kartlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning 

For inntil 2 punkter - kr. 3300

For overskytende grensepunkter, pr punkt - kr. 660

Kartlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter (gebyr faktureres etter medgått tid)

For inntil 2 punkter - kr. 6600

For overskytende grensepunkter, pr punkt - kr. 1320

Privat grenseavtale (billigst alternativ velges)

For inntil 2 punkter eller 100m grenselengde - kr. 2640

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100m grense . kr. 660

Utstedelse av matrikkelbrev 

Inntil 10 sider - kr. 165

Over 10 sider - kr. 330

Vardø kultur og musikkskole

Priser Vardø kultur og musikk skole

Årsavgift barn 2140,-

Årsavgift voksne 3070,-

Skole

SFO

1/1 plass skolefritidsordningen 2000,-

Søskenmoderasjon (50%) 1000,-

Kost 145,-

Helse

Husleier

Vadsøgata 5 husleie per måned 5694,-

Omsorgsboliger husele per måned 5900,-

Helsestasjonen

Egenandel influesavaksine 250,-

Hjemmebasert omsorg

Middag 96,-

Dessert 24,-

Trygghetsalarmer

Installasjon/etablering 1140,-

Leieutgifter inntil 2G per måned 180,-

Leieutgifter over 2G per måned 415,-

Transport

Transport utført av hjemmetjenesten per tur/retur 70,-

Hjemmehjelp

Inntekt inntil 2G per time 90,- (Makspris per måned 210,-)

Inntekt 2G-3G per time 180,- (Makspris per måned 830,-)

Inntekt 3G-4G per time 280,- (Makspris per måned 1310,-)

Inntekt 4G -5G per time 300,- (Makspris per måned 1960,-)

Inntekt  over 5G per time 300,- (Makspris per måned 2610,-)

Skiftestua

Sårskift 120,-

Injeksjoner 120,-

Øreskylling 120,-

Fjerning av sting 120,-

Blodtrykk 70,-

Prisfastsetting av utleie av kommunale bygg

Svømmehall

Svømmehall 

Leie av basseng dagtid, pr.time ( + kr.450,- pr. badevakt) 

Leie pr.dag ideell organisasjon 

Leie lag og foreninger 

Leie private arr. inkl. 1.badevakt, pr.time (kr. 450,- pr.eks.vakt) 

 

Kr 

« 

« 

 

« 

 

880,- 

388,- 

332,- 

 

1 330,- 

 

850,- 

4 240,- 

320,- 

 

1 280,- 

Vardøhallen

Timesleie – næringsliv, offentlige, andre

223

Leie pr. dag ideell org. Inkl. renhold/rydding

1138
Leie pr. time lag og foreninger 170

 

Vardø barnhage gymsalen

Leie pr. time lag og foreninger 170,-

Kiberg grendehus

Leie pr. time i storsalen lag og foreninger

170

Leie pr. dag ideell organisasjon

1097

Utleie til andre arrangementer storsalen

1097
Utleie av møterommet 424

 

Aktivitetsrom flerbrukshuset

Aktivitetsrom 

Leie av rommet pr. time (hel sal) 

Leie av rommet pr. time (halv sal) 

 

Kr 

« 

 

170,- 

83,- 

 

165,- 

80,- 

Flerbrukssal

Flerbruksal 

Leie pr. dag, inkl. teknisk utstyr 

Leie pr. dag mindre kulturarr. inkl. teknisk utstyr 

Leie pr. dag ideell organisasjon inkl. teknisk utstyr 

Administrasjonen gis delegert fullmakt ved arrangementer til å inngå avtale med leietaker som avviker fra fastsatt pris 

 

 

Kr 

« 

« 

 

10 980,- 

5 485,- 

5 485,- 

Flerbrukshuset glasshus og kjøkken

Glasshus og kjøkken 

Leie pr. dag, eks. renhold unntatt bord og kjøkken 

Leie pr. dag ideell org. eks. renhold unntatt bord og kjøkken 

 

Kr 

« 

 

1 656,- 

1 097,- 

Vardø legekontor

Bekreftelser, attester, legeerklæringer, mm

Korte: Bekreftelser på termin, fravær fra skolen, avbrudd av reise, bekreftelse til pasientreise o.l. 130,-
Lange: Som krever journalarbeid o.l. 275,-

Andre attester

Førerkortattest 500,-
Sjømansattest 2 000,-
Offshore helseerklæring 2 000,-

Helbrederklæring 430,-
Sportsdykkere, fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund 1 000,-
Norges Motorsportsforbund, fastsatt skjema 550,-
Legeerklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede 270,-
Attest/legeerklæring scooterdisp 370,-
Legeattest ved adopsjonssøknad,500,-
Akutt sykdom ved fremmøte til rep.øvelser og HV-øvelser 370,-

Basseng priser

Enkelt priser

  3-16 år Honnør Student Voksen 17+
Enkeltbillett 52 100 100 120
Klippekort 10 besøk 450 900 900 1080
Halvårskort 1250 1810   2450
Årskort 2280 2980 2980 3830
Morgensvømming 0645-0900 52 80 80 100
Semesterkort 1 (22/8-31/12)     1604  
Semesterkort 2 (1/1-31/5)     1810  

 

Familiepriser

  1v+1b 1v+2b 2v 2v+1b 2v+2b pr ekstra barn
Enkeltbillett 160 192 192 243 290 32
Klippekort 10 besøk (gyldig i 12 mnd) 1490 1791 1728 2297 2722 320
Halvårskort (gyldig i 6 mnd) 2877 3301 3301 3943 4585 372
Årskort (gyldig i 12 mnd) 5433 6075 6013 7245 8424 533
Abonnement (12 mnd binding) pr mnd.ca kr 452,75 506,25 501,08 603,75 702 44,42
Må skrives kontrakt og autogiro            

 

Bedrift

Årskort bedrift 5300

Årskort Bedrift storkundefordel (per kort over 2 stk) 3950