Budsjettet finner du her

Det legges fram ett budsjett og økonomiplan i balanse for 2021, Covid-19 pandemien henger over Vardø kommune og har innvirkning på budsjettet for 2021. Vardø kommune står foran viktige valg på hvordan tjenestenivået skal være i framtiden. Kommunalt tjenestenivå er justert etter etterspørsel og enkelttjenestene vurderes inngående for å tilpasse kommunaldrift etter brukeren.

Vardø kommune blir ett mindre samfunn og tjenestene skaleres etter behovene til brukerne. I fremlagt budsjett er forventet utbytte fra Varanger kraft er satt på disposisjonsfond. Eiendomsskatten er foreslått uendret siden 2020. Eventuelt må det innføres eiendomsskatt utover dagens nivå for å øke driftsnivå eller senke brukerbetalinger. Egenbetaling er satt til statens sine makssatser.

Bærekraft vil være den største enkelt utfordringen Vardø kommune står over for i overskuelig framtid. For å nå våre mål klimamål må dette reflekteres i både drift og investeringer. Vardø kommune legger seg på en linje hvor vi tenker miljø på alle tjenestenivåer. Dette kommer til å få betydning for hvordan vi leverer tjenester i framtiden, og hvordan det blir å bo og arbeide i Vardø kommune.