Formål

Generelt delegasjonsreglement har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Vardø kommune.

Overordnede prinsipper for delegasjon

Målsetting om at avgjørelser treffes på et lavest mulig nivå i organisasjonen.

Dette vil kunne bidra til raskere beslutninger overfor brukerne (brukerfokus), samt en mer kostnadseffektiv organisasjon.

Myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker og i saker som ikke er av prinsipiell betydning, og ikke annet er bestemt av bystyret, delegeres til rådmannen

Myndighet til å fatte vedtak i medhold særlovgivning, med mindre noe annet er bestemt i vedkommende særlov, som ikke er av prinsipiell betydning, og ikke annet er bestemt av bystyret, delegeres til rådmannen

Der ikke annet følger av annen lovgivning eller forskrift delegeres fullmaktutøvelse til formannskap eller fagkomiteer.

Generelle bestemmelser

Retningslinjer for fullmakts utøvelse

All delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, og innenfor budsjettets rammer og forutsetninger.

Det er en målsetning at avgjørelser treffes på et lavest mulig nivå i organisasjonen.

Tilbakekalling av delegert myndighet

Den delegerte myndighet kan når som helst trekkes tilbake. Dette gjelder også for enkeltsaker. Delegering av myndighet innebærer ikke frasigelse av myndighet. Bystyret gir formannskapet og utvalg ansvar for til enhver tid å vurdere behov for endring av gjeldende delegasjonsvedtak innen respektive ansvarsområder. Dette gjelder både delegasjoner gitt til politiske organer og til rådmannen. Når det politiske organet finner at det er behov for endring, plikter det å fremme forslag om dette til bystyret.

Videredelegering

Delegert myndighet til folkevalgt organ kan kun delegeres videre dersom delegasjonsreglementet uttrykkelig gir anledning til dette. Normalordningen i slike saker blir derfor at dersom et folkevalgt organ, (formannskap/ utvalg), ønsker å videre delegere myndighet, må dette tas opp som sak i bystyret og vedtas der.

Rett til å unnlate bruk av delegert myndighet

Folkevalgt organ eller rådmann, kan i særlige tilfeller overlate til overordnet organ å treffe avgjørelser i saken.

Forholdet mellom et overordnet organ og et underordnet organ

Bystyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse jamfør kommunelovens § 22-1

Kontroll

Bystyret fører gjennom kontrollutvalget kontroll med at delegert myndighet utøves i samsvar med regler og intensjoner for delegering, herunder også evaluering av etablert delegeringspraksis Revisjonen skal underrettes om all videre- og intern delegering.

Andre generelle bestemmelser

Bystyret kan omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer eller administrasjonen i samme utstrekning som disse kunne omgjøre vedtaket selv jamfør kommunelovens § 22-1

Bystyret skal påse at de kommunale regnskaper revideres på betryggende måte jamfør kommunelovens § 24-1.

Overordnet organ har rett og plikt til å kontrollere at det underordnede organet ikke går ut over den delegerte myndighet eller de rammer og forutsetninger denne myndigheten skal utøves innenfor.

Overordnet organ skal påse at delegerte oppgaver til underordnet organ blir utført.

Et overordnet organ kan kreve å få seg forelagt en sak som et underordnet organ har til behandling i henhold til delegert fullmakt.

I spesielle saker kan den som har fått delegert myndighet overlate til det overordnede organ å fatte avgjørelse.

Et overordnet organ kan omgjøre et underordnet organs vedtak, jamfør forvaltningslovens §35

Overordnet organs myndighet til å gripe inn i enkeltsaker bør utvises med stor varsomhet. Inngripen i enkeltsaker bør ikke skje uten at vektige grunner foreligger.

Ved inngripen i enkeltsaker bør instans/organ som har delegert myndighet informeres og konsulteres

Generell delegering til folkevalgte organer, Kommunelovens kapittel 5

Bystyret

Bystyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for kommunens virksomhet. Bystyret treffer vedtak på vegne av Vardø kommune så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsreglementet.

 • Bystyret avgjør selv følgende saker:
  •  Hovedlinjene i kommunens organisasjon
  • Ansettelse av administrasjonssjef/rådmann (jf. kommuneloven § 13-1)
  • Valg av revisor (jf. kommuneloven § 24-1)
  • Opprettelse av faste utvalg (politisk organisering) (jf. kommuneloven § 5-7)
  • Suppleringsvalg til formannskap
  • Nyvalg til formannskap og faste utvalg og komiteer
  • Planstrategi, kommuneplan, reguleringsplan, (jf. plan- og bygningsloven kapittel 3, § . -3)
  • Ekspropriasjon, (jf. plan- og bygningsloven kapittel 10)
 • Kommuneloven§ 14-2:
  • Økonomiplanen og årsbudsjettet
  • Årsregnskapene og årsberetningene
  • Finansielle måltall for utviklingen av kommunens eller fylkeskommunens økonomi
  • Regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement)
  • Regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement).
 • Skattevedtak
 • Investerings- og utbyggingsoppgaver
 • Bevilling for salg og skjenking, (jf. alkoholloven § 1-7)
 • Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger (jf. alkoholloven § 1-8)
 • Vesentlige endringer (opprettelse/nedleggelse) i kommunens tjenestetilbud.
 • Vedtekter og reglement
 • Saker av prinsipiell betydning
 • Bystyret kan ikke delegere saker der det fremgår av lov at kommunestyret "selv" treffer avgjørelse, eller hvor det er klart ut fra sammenhengen eller sakens karakter at det ikke har vært meningen at avgjørelsen skulle kunne delegeres.

Delegasjon til formannskapet

I medhold av kommunelovens § 5-3 delegerer bystyret til formannskapet myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som det etter kommuneloven eller særlovgivning er adgang til å delegere til formannskapet og som ikke bystyret har vedtatt delegert til annet fast utvalg/ komite jfr. Kommunelovens kap. 5 eller administrasjonssjefen jfr. kommunelovens § 13-1

herunder nevnes;

 • Formannskapet er valgstyre, (jfr Valglovens § 4-1)
 • Myndighet til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet
 • Forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak,( jfr. KL § 14-3)
 • Forslag til planstrategi og kommuneplan , (jfr PBL kap 3,§3-3)
 • Ambulerende skjenkebevilling (jfr Alkohollovens § 4-5)
 • Utvidet myndighet i haste-saker, (jfr KL § 11-8)
 • Rådmannens lønns- og arbeidsvilkår

Delegasjon til ordføreren

 • Ordføreren disponerer innen rammen for folkevalgte og avgjør i saker hvor det omsøkte ikke beløper seg til mer enn kr. 30.000,-
 • Ordfører har fullmakt til å utnevne sette-representanter til alle råd, utvalg, styrer, representantskaper og lignende hvis faste medlemmer eller varamedlemmer er forhindret til å møte.
 • Ordfører representerer eller oppnevner Vardø kommune i generalforsamling/representantskap i selskap/foretak hvor kommunen er eier, dersom ikke annet er fastsatt i lov eller forskrift.
 • Fullmakt til å begjære påtale etter straffelovens § 79 på vegne av Vardø kommune
 • Ordfører har rett til å treffe vedtak i hastesaker jamfør Kommunelovens §11-8 hvor det ikke er mulig å innkalle formannskapet innen 24 timer til hastemøte eller at formannskapet ikke er vedtaksdyktig innen 24 timer.  

Generell delegasjon til hovedutvalg

 • Hovedutvalg avgir innstilling til bystyret i saker innenfor sine ansvarsområder.
 • Hovedutvalg har myndighet til å oppnevne egne ad-hoc utvalg.
 • Subdelegasjoner skal behandles av hovedutvalgene.

Hovedutvalg for Grunnskole og barnehage. (GOB)

Hovedansvarsområder er det helhetlige tilbud og tjenester som kommunen gir innen barnehage, skole- og fritidsordning, og grunnskole

Hovedutvalg for Pleie og Omsog, Helse og Sosial (POHS)

Hovedansvarsområder er det helhetlige tilbud og tjenester som kommunen gir innen helse og pleie/omsorg, herunder;

barnevern, flyktningetjeneste, kommunelegetjeneste, helsestasjon, psykiatri, psykisk  helsevern, fysioterapi, ergoterapi, sysselsetting, sosial, rusvern, PPT, sykestue, sykehjem, hjemmetjenester, omsorgsboliger, vernet botilbud

Komite for Teknisk, Næring, Plan og Kultur (TNPK)

Hovedansvarsområdene er det helhetlige tilbud som kommunen gir innen tekniske tjenester, miljø, vannforsyning, avløpsforsyning, avfallsbehandling, forebyggende- og beredskapstjenester innen brann/redning/forurensing, kommunalt næringsarbeid, kirkelige og religiøse formål, fritids- og kulturtilbud.

Delegasjon til rådmann

Rådmannen utøver ledelse og kontroll av kommunens samlede administrative virksomhet og er ansvarlig for organiseringen av denne.

Rådmannen innstiller i saker som legges fram for formannskapet og komiteer

I medhold av kommuneloven § 13-1, gis rådmannen myndighet til å treffe vedtak i  enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Rådmannen delegeres myndighet til å treffe vedtak i medhold av særlovgivning med mindre noe annet er bestemt i vedkommende særlov. Myndigheten gjelder i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Bystyret orienteres om enkeltvedtak og vedtak som ikke er av prinsipiell betydning

Rådmannen gis adgang til videre delegering av sin myndighet i samsvar med kommunens organisasjonsplan.

Rådmannen har ansvar for å føre tilsyn med at delegert myndighet utøves i samsvar med delegasjonsreglement.

Interndelegering

Rådmannen kan delegere sin myndighet internt i administrasjonen, dersom ikke delegeringsvedtak/delegasjonsreglement uttrykkelig setter sperrer for dette.

Retningslinjer for interndelegasjon

Rådmannen utarbeider selv, innenfor rammen av sin delegasjonsmyndighet fastsatt av bystyret, retningslinjer for intern delegering og utøvelsen av slik delegert myndighet.

Fullmakt til å begjære påtale etter straffelovens § 79 på vegne av Vardø kommune

Rådmannen tildeles myndighet til å gjennomføre lønnsforhandlinger for Vardø kommune som arbeidsgiver, Herunder lønnsforhandlinger i kapitel 3, 4 og 5.

Delegasjon til administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget tildeles myndighet til å fastsette lønnsforhandlingsramme for Vardø kommune.

Administrasjonsutvalget vedtar lønnspolitiskplan.

Administrasjonsutvalget fatter avgjørelse/uravstemming i tariffavtaler og hovedavtaler.

Administrasjonsutvalget uttaler seg om lokale tvistesaker mellom  arbeidstakerorganisasjonene og administrasjonen.

Disponeringsfullmakt

I medhold av Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv §§ 5-4 og 5-5 tildeles rådmann disponeringsfullmakt for årsbudsjettet, unntatt disponeringsfullmakt for rammeområde folkevalgte styrings- og kontrollorgan som tildeles ordfører.

I saker hvor rådmannen er part tildeles anvisningsfullmakt til ordfører.  Tilsvarende i saker hvor ordfører er part tildeles anvisningsfullmakt til rådmann.

- - - - - -

Forklaringer:

KL   – Kommuneloven

PBL – Plan og bygningsloven