RETNINGSLINJENES ANVENDELSESOMRÅDE

Vardø kommunes etiske retningslinjer gjelder for alle som opptrer på vegne av kommunen, og for kommunale forvaltningsorganer.

Kommunale foretak og virksomheter som er organisert som egne juridiske enheter, slik som for eksempel aksjeselskap og særlovselskap, er ikke omfattet av retningslinjene.

OMDØMME OG TROVERDIGHET

Vardø kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet.

Medarbeidere skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Alle ansatte plikter å utføre sine oppgaver og opptre på en etisk forsvarlig måte slik at det bidrar positivt til Vardø kommunes omdømme og troverdighet.

Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen.

ÅPENHET

Alle har et felles ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø, og utvikle en kultur preget av åpenhet og integritet. Et arbeidsmiljø preget av åpenhet er en viktig forutsetning for god etisk atferd.

Det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen, slik at allmennheten kan gjøre seg kjent med Vardø kommunes virksomhet. Ansatte skal gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger til andre myndigheter, selskaper, organisasjoner eller innbyggere.

YTRINGSFRIHET OG VARSLING

Ansatte har som alle andre en grunnleggende rett til å delta i den offentlige debatt, også om Vardø kommunes virksomhet.

Ansatte har rett til å si fra om kritikkverdige forhold uten at dette får negative konsekvenser. Varsling skal skje på forsvarlig vis, og før varsling skjer, bør forholdet være forsøkt tatt opp internt. Arbeidsgiver plikter å legge forholdene til rette for varsling, og Vardø kommunes intranett har informasjon om varsling, om kommunens varslingsrutiner, samt informasjon om overfor hvilken instans varselet skal fremsettes.

Den enkelte har ansvar for at ytringer ikke kommer i konflikt med lojalitets- og taushetsplikten.

TAUSHETSPLIKT

Alle ansatte i Vardø kommune er i henhold til forvaltningsloven pålagt taushetsplikt. Taushetsplikt kan for enkelte ansatte også følge av særlovgivning.

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. Opplysninger som nevnt kan heller ikke utnyttes i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet.

LOJALITET

Ansatte plikter å sette seg inn i og følge gjeldende rettsregler og etiske retningslinjer.

Det hører med til lojalitetsplikten at den ansatte legger et forsvarlig faglig skjønn til grunn i sitt arbeid. Ansatte har et ansvar for å gjøre seg kjent med politiske beslutninger og andre beslutninger og føringer innen sitt fagområde, og skal utføre sine arbeidsoppgaver i tråd med disse.

Plikt til å følge pålegg, beslutninger og føringer omfatter ikke plikt til å gjøre noe ulovlig eller uetisk. Ansatte har også rett til å si fra om kritikkverdige forhold uten at dette får negative konsekvenser, jf. punkt 4.

HABILITET

Ansatte skal opptre på en slik måte at det ikke kan sås tvil om deres upartiskhet.
Til offentlig ansatte stilles det strenge krav til habilitet og objektivitet. Det er den oppfatning publikum vil ha av situasjonen som er avgjørende.

Ansatte skal ikke sette seg selv i en situasjon som er egnet til å påvirke deres tjenestehandlinger. Ansatte må ikke ta del i behandling eller avgjørelse av noen spørsmål eller saker hvor en selv eller nærstående har personlige eller økonomiske særinteresser. Det samme gjelder hvor det foreligger forhold som kan svekke tilliten til den ansattes upartiskhet, jf. forvaltningsloven § 6.

LEDELSE OG ANSVAR

Det er den enkeltes ansvar å etterleve de etiske grunnreglene. Ledere har et særlig ansvar som kulturbærere og rollemodeller. Ledere har også ansvar for at den enkelte medarbeider har kjennskap til de etiske retningslinjene, og til å reagere ved brudd på disse.

GAVER

Ansatte i Vardø kommune skal ikke ta i mot gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser og fordeler som er egnet til, eller av giveren er ment, å påvirke, handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, slik som reklamemateriell, blomster og lignende. Hvorvidt en gave er av ubetydelig verdi, skal vurderes ut fra en beløpsgrense på 500,- kr.

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det.

Reise- og oppholdsutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet kan bare skje etter særskilt vedtak.

Ved tilbud om gaver og lignende som har et omfang som går ut over kommunens retningslinjer, skal nærmeste overordnede kontaktes. Ved tilbud om deltakelse i sosiale sammenhenger/selskapelighet, vil det være naturlig å orientere nærmeste leder dersom man velger å delta.

INNKJØP OG ANSKAFFELSER

Vardø kommune skal opptre i samsvar med god forretningsskikk og sikre en høy forretnings etisk standard i sin saksbehandling i alle faser i anskaffelsesprosessen.

Leverandører skal behandles likt, og gis like muligheter til å oppnå en leveranse. Det skal ikke stilles tekniske, merkantile eller juridiske krav for å hindre konkurranse eller for å favorisere en eller flere leverandører. Utenlandske leverandører skal behandles likt med norske.

Saksbehandlingen skal dokumenteres og være sporbar og etterprøvbar.

Ansatte i Vardø kommune er utelukket fra å delta i konkurranse om leveranse til kommunen. Det er heller ikke anledning til å benytte rabatter knyttet til kommunale innkjøpsavtaler privat.

EKSTRAVERV OG BIERVERV

Ansatte i Vardø kommune kan ikke inneha ekstraerverv og bierverv, styreverv eller annet lønnet oppdrag som er uforenlige med arbeidsgivers legitime interesser, eller er egnet til å svekke tillitten til forvaltningen.

Det må være åpenhet om ansattes ekstraerverv, bierverv og lignende som kan ha betydning for utføring av vedkomnes arbeid.

MEDIA

Vardø kommune skal tilrettelegge for at innbyggerne får mest mulig utfyllende informasjon om kommunens virksomhet, jf. kommuneloven § 4.

I saker av prinsipiell og helhetlig karakter, skal vurderinger og kommentarer på vegne av Vardø kommune gis av ordfører eller rådmann eller den disse bemyndiger. I andre saker kan ansatte som kjenner saken og har ansvar for det aktuelle fagområdet uttale seg på vegne av kommunen.

Ansatte skal opptre forsvarlig og fornuftig i forhold til media, og reglene om taushetsplikt setter grenser for hva slags informasjon som kan gis. Rene faktaopplysninger som ikke er underlagt taushetsplikt kan i alle tilfelle gjøres kjent.

SOSIALE MEDIA.

Tenk etter hvilken rolle du har når du er på sosiale medier. Privat og profesjonell rolle

kobles lett sammen. Vær bevisst på at selv om du ytrer deg som privatperson blir dine

ytringer også knyttet til din rolle i Vardø kommune. Jo mer profilert rolle du har i

organisasjonen, jo tettere er koblingen.

Etiske retningslinjer gjelder også i sosiale medier. Tenk gjennom hva du uttaler deg om og vær en god ambassadør for Vardø kommune.

Tenk gjennom om du skal være «venn» med elever/brukere/pårørende i sosiale medier.

Kritikkverdige forhold bør tas opp med ledelsen i kommunen.

Mottar du personopplysninger eller opplysninger som er underlagt taushetsplikt, skal

disse slettes og be avsender benytte egnet medie for å sende dette til Vardø kommune sitt postmottak. Får du informasjon eller spørsmål som en del av saksbehandlingen, be avsender om å sende dette til postmottak i Vardø kommune.

Politiske henvendelser skal alltid henvises til politisk nivå.

Kritikk eller negative kommentarer skal henvises til postmottak i Vardø kommune.

Bruk språk og tone som passer for det mediet du er aktiv på. Bruk sunn fornuft og respekter andre.