Priser og gebyrer 2021

Priser og gebyrer for Vardø kommune gjeldende for kalenderåret 2021.

Renovasjon og feiing

Renovasjon

Fast abonnement avgift basisdunk 3150,-

Mengdegebyr 240 liter 979,-

Rabatt felles dunk per abonnement -100,-

Alle priser er eks mva

Feiing

Feiing pr pipe bolig 685,-

Feiing per pipe frittidsoblig 514,-

Alle priser er eks mva

Plan og tekniske

Planforslag og konsekvensutredninger

Reguleringsplaner: Behandlingsgebyr 14 520,-
For areal inntil 5000 6 660,-
For arealer over 5000 kvm 16 500,-
Der eiendomsidenten er et punkt feste betales et fast gebyr på 1 320,-
Maksimumsgebyr for reguleringsplaner 46 200,-
Behandlingsgebyr: mindre endringer/utfyllinger 8 580,-
Behandlingsgebyr: små endringer 4 620,-

Tiltaks saker bolig

Boligbygging tiltaksklasse 1: 7 920,-
Boligbygging tiltaksklasse 2: 9 900,-
Boligbygging tiltaksklasse 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand (minstegebyr) 13 200,-
Boliggarasje, uthus og naust tiltaksklase 1: 3 300,-
Boliggarasje, uthus og naust tiltaksklase 2: 3 960,-
Boliggarasje, uthus og naust tiltaksklase 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand (minstegebyr) 3 960,-

Tiltaks saker industri og kontorer

Industri- og lagerbygging, samferdsels og kommunikasjonsbygning tiltaksklasse 1: 6 600,-
Industri- og lagerbygging, samferdsels og kommunikasjonsbygning tiltaksklasse 2: 9 900,-
Industri- og lagerbygging, samferdsels og kommunikasjonsbygning tiltaksklasse 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand (minstegebyr) 17 160,-
Kontorer og forretningsbygg, kultur og forsknings-bygg tiltaksklasse 1: 9 900,-
Kontorer og forretningsbygg, kultur og forskningsbygg tiltaksklasse 2: 20 460,-
Kontorer og forretningsbygg, kultur og forskningsbygg tiltaksklasse 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand (minstegebyr) 42 900,-

Tiltaks saker generelt

Forhåndskonferanse 1 320,-
Mindre tiltak på bebygd eiendom 2 640,-
Alminnelige driftsbygninger i landbruket 2 640,-
Midlertidig bygninger, konstruksjoner, anlegg 2 640,-
Dersom søknaden er ufullstendig betales 1 320,-
Behandling av søknad om lokal godkjenning av foretak 1 980,-
Behandling av søknad om ny lokal godkjenning 1320,-
Behandling av søknad om personlig godkjenning 1 980,-
Behandling av søknad om ansvarsrett for bygg elleanlegg, pr foretak 660,-
Dispensasjonssøknad: krever ikke høring 1 320,-
Dispensasjonssøknad: krever høring 3 300,-
Søknadspliktig: Dersom ferdigattest ikke foreligger innen angitt tidsfrist på midlertidig brukstillatelse 1 320,-

Tiltaks saker Hotell og restaurant

Hotell og restaurantbygning, helsebygning. Fengsel og beredskapsbygning tiltaksklasse 1: 11 880,-
Hotell og restaurantbygning, helsebygning. Fengsel og beredskapsbygning tiltaksklasse 2: 25 080,-
Hotell og restaurantbygning, helsebygning. Fengsel og beredskapsbygning tiltaksklasse 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand (minstegebyr) 85 800,-

Skilt

Skilt/reklame uten godkjent plan: første skilt 1 320,-
Tilleggsskilt i samme sak og for skilt som er i samsvar med godkjent plan, pr skilt 660,-

Delingssaker og seksjoneringssaker

Konsesjonssaker: enkle/kurante saker 1 980,-
Konsesjonssaker: andre saker 5 280,-
Delingssaker: enkle/kurante saker 1 320,-
Delingssaker: andre saker 1 980,-
For behandling av søknad om deling av grunneiendom belastes søker med 2 640,-
For behandling av delingssøknad med mer enn en arealenhet belastes et tillegg pr arealenhet utover en 660,-
Seksjoneringssak uten befaring 3x rettsgebyr
Seksjoneringssak med befaring 5x rettsgebyr

Kommunaltekniske tjenester

Saksbehandling: Takspakke 1 320,-
Saksbehandling: Meglerpakke 1 320,-
Saksbehandling: Eiendomsinformasjon 165,-
Saksbehandling: Grunnkart 330,-
Saksbehandling: A3 kart i målestokk 1:1000 – 100.000, svart/hvitt 330,-
Saksbehandling: A3 Kart i målestokk 1:1000 - 100.000, farge 330,-
Saksbehandling: Bygningstegninger 330,-
Saksbehandling: Brukstillatelse og ferdigattest 330,-
Saksbehandling: Gjeldende arealplaner med bestemmelser 330,
Saksbehandling: Innsendte arealplaner med bestemmelser 330,-
Saksbehandling: Tilknytting til offentlige vann og kloakk 165,-
Saksbehandling: Legalpant 165,-
Saksbehandling: Naboliste 330,-
Selvbetjening: Takspakke 660,-
Selvbetjening: Meglerpakke 1 320,-
Selvbetjening: Grunnkart 165,-
Selvbetjening: Bygningstegninger 330,-
Selvbetjening: Brukstillatelse og ferdigattest 330,-
Selvbetjening: Gjeldende arealplaner med bestemmelser 330,-
Selvbetjening: Innsendte arealplaner med bestemmelser 330,-
Selvbetjening: Naboliste 165,-
Utskrift av A0 kart 1 980,-
Utskrift av A1 kart 660,-
Utskrift av A2 kart 330,-
Saksbehandlingsgebyr pr. eiendom 1 320,-
Delingssaker – formål i samsvar med kommuneplan 1 320,-
Delingssaker – formål ikke i samsvar med kommuneplan 2 640,-
søknad om konsesjon 2 640,-

Riving og oppføring

Riving av bygning, konstruksjon, eller anlegg 2 640,-
Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner og lignende 2 640,-
Oppdeling eller sammenføying av bruksenheter i bolig 1 320,-
Oppføring av innhegning mot vegg 1 320,-

Fasedeendringer

Fasadeendring mv tiltaksklasse 1: 660,-
Fasadeendring mv tiltaksklasse 2: 2 640,-
Fasadeendring mv tiltaksklasse 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand (minstegebyr) 3 300,-
A) Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner mv: 2 640,-
B) Andre bruksendringer skal det i tillegg til gebyr i pkt A, betales aktuelt gebyr for endringene som nevnt ovenfor.

Tilbygging, påbygging, underbygning

Tilbygging, påbygging, underbygning, midlertidig eller transportabel: bygging, konstruksjon elle anlegg tiltaksklase 1: 3 300,-
Tilbygging, påbygging, underbygning, midlertidig eller transportabel: bygging, konstruksjon elle anlegg tiltaksklase 2: 4 620,-
Tilbygging, påbygging, underbygning, midlertidig eller transportabel: bygging, konstruksjon elle anlegg tiltaksklase 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand (minstegebyr) 8 580,-

Gravemeldinger

Gravemeldinger 660,-
Gravemeldinger: tillegg kart A4 165,-
Gravemeldinger: tillegg kart A3 330,-

Festavgift

Festavgift per m2 1,-

Leie av kommunal grunn per år per m2 26,-

 

Brann

Undøvendig alarmer 5000,-

Vann og avløp

Kloakkspyling

Utstyr blir brukt etter behov og evt. overtid blir fakturert i tillegg.

Overtid utløses etter kl. 1500 Man-fre. og helger

For utrykning mellom kl. 21.00 og 06.00 betales for faktisk medgått tid, men aldri mindre enn 2 timer.

Pris for utrykning:                                                      

(Vanligsats mellom

0730-1500)

KLOAKKSPYLEVOGN                                               

600.- PR TIME

KLOAKKSPYLING MANNSKAP                                 400.- PR TIME
KLOAKKSPYLING INSPEKSJONSKAMERA             600.- PR TIME
KLOAKKSPYLING GRAVEMASKIN                           800.- PR TIME

 

Fast abonnement avgift

Bolig 3828
Sykehjem 5743
Skoler m.m. 5743
Horell m..m. 7657
Forretning m.m. 11485
Fiskeindustri m.m 15314
Næring annen 7657

Alle priser er eks mva

Vannavgift pr m3

Måler/areal 6,05

Arealfaktor 1,2

Alle priser er eks mva

Avløp fast abonnement

Bolig/frittidseiendom 2110
Sykehjem 3165
Skoler m.m. 3165
Hotell m.m. 4220
Forretning m.m 6330
Fiskeindustri 8440
Næring annen 4220

Alle priser er eks mva

Avløpsavgift per m3

Avløpsavgift m3 måler/areal 3,15

Arealfaktor 1,2

Alle priser er eks mva

Kartlegging

Kartlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning 

For inntil 2 punkter - kr. 3300

For overskytende grensepunkter, pr punkt - kr. 660

Kartlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter (gebyr faktureres etter medgått tid)

For inntil 2 punkter - kr. 6600

For overskytende grensepunkter, pr punkt - kr. 1320

Privat grenseavtale (billigst alternativ velges)

For inntil 2 punkter eller 100m grenselengde - kr. 2640

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100m grense . kr. 660

Utstedelse av matrikkelbrev 

Inntil 10 sider - kr. 165

Over 10 sider - kr. 330

Barnehageplass

100% plass: 2000,-
50% plass: 1000,-

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon vises her

50 % for 2. barn 1000,-

50 % for 3. barn 1000,-

Kostpenger

Priser for kost vises her

Kost 336,-

Vardø kultur og musikkskole

Priser Vardø kultur og musikk skole

Årsavgift barn 2179,-

Årsavgift voksne 3125,-

Søskenmoderasjon 50%

Samme barn - flere tilbud 50 % rabatt fra tilbud nr 2

Skole

SFO

1/1 plass skolefritidsordningen 2000,-

Søskenmoderasjon (50%) 1000,-

Kost 148,-

Helse

Husleier

Vadsøgata 5 husleie per måned 5796,-

Omsorgsboliger husele per måned 6006,-

Helsestasjonen

Egenandel influesavaksine 255,-

Hjemmebasert omsorg

Middag 98,-

Dessert 24,-

Trygghetsalarmer

Installasjon/etablering 1161,-

Leieutgifter inntil 2G per måned 183,-

Leieutgifter over 2G per måned 422,-

Alle priser er eks mva

Transport

Transport utført av hjemmetjenesten per tur/retur 70,-

Hjemmehjelp

Inntekt inntil 2G per time 97,- (Makspris per måned 206,-)

Inntekt 2G-3G per time 177,- (Makspris per måned 815,-)

Inntekt 3G-4G per time 270,- (Makspris per måned 1296,-)

Inntekt 4G -5G per time 294,- (Makspris per måned 1938,-)

Inntekt  over 5G per time 294,- (Makspris per måned 2581,-)

Skiftestua

Prosedyrer

Prosedyrer på Skiftestue

Kateterisering inkl utstyr

170

Urinstix

30

Blæreskylling

130

Blodsukkermåling

40

Gipsing inkl utstyr

130

Limbehandling

85

Suturering inkl bedøvelse

200

Fjerning av sting

120

Bedøvelse

60

Blodtrykk

70

Store sårskift inkl utstyr

128

Vanlig sårskift

120

Tetavax inkl medikamet og adm

165

Boostrix inkl medikamet og adm

245

Boostrix polio inkl medikament og adm

335

Injeksjoner

120

Øreskylling

120

EKG

70

Utstyr

Utstyr brukt på skiftestue

Fatle

60

Collar cuff

60

Fikseringsbandasjer

40

Idealbind/støttebandasjer

60

Kompresser sterile

30

Ispose

40

Uringlass

10

Urinposer Baby

10

Prisfastsetting av utleie av kommunale bygg

Svømmehall

Svømmehall 

Leie av basseng dagtid, pr.time ( + kr.450,- pr. badevakt) 

Leie pr.dag ideell organisasjon 

Leie lag og foreninger 

Leie private arr. inkl. 1.badevakt, pr.time (kr. 450,- pr.eks.vakt) 

 

Kr 

« 

« 

 

« 

 

895,- 

463,- 

337,- 

 

1 352,- 

Vardøhallen

Timesleie – næringsliv, offentlige, andre

227

Leie pr. dag ideell org. Inkl. renhold/rydding

1157
Leie pr. time lag og foreninger 173

 

Vardø barnhage gymsalen

Leie pr. time lag og foreninger 173,-

Kiberg grendehus

Leie pr. time i storsalen lag og foreninger

173

Leie pr. dag ideell organisasjon

1115

Utleie til andre arrangementer storsalen

1115
Utleie av møterommet 431

 

Aktivitetsrom flerbrukshuset

Aktivitetsrom 

Leie av rommet pr. time (hel sal) 

Leie av rommet pr. time (halv sal) 

 

Kr 

« 

 

173,- 

85,- 

Flerbrukssal

Flerbruksal 

Leie pr. dag, inkl. teknisk utstyr 

Leie pr. dag mindre kulturarr. inkl. teknisk utstyr 

Leie pr. dag ideell organisasjon inkl. teknisk utstyr 

Administrasjonen gis delegert fullmakt ved arrangementer til å inngå avtale med leietaker som avviker fra fastsatt pris 

 

 

Kr 

« 

« 

 

11 168,- 

5 579,- 

5 579,- 

Flerbrukshuset glasshus og kjøkken

Glasshus og kjøkken 

Leie pr. dag, eks. renhold unntatt bord og kjøkken 

Leie pr. dag ideell org. eks. renhold unntatt bord og kjøkken 

 

Kr 

« 

 

1 684,- 

1 115,- 

Vardø legekontor

Bekreftelser, attester, legeerklæringer, mm

Korte: Bekreftelser på termin, fravær fra skolen, avbrudd av reise, bekreftelse til pasientreise o.l. 130,-
Lange: Som krever journalarbeid o.l. 275,-

Andre attester

Førerkortattest 500,-
Sjømansattest 2 000,-
Offshore helseerklæring 2 000,-

Helbrederklæring 430,-
Sportsdykkere, fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund 1 000,-
Norges Motorsportsforbund, fastsatt skjema 550,-
Legeerklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede 270,-
Attest/legeerklæring scooterdisp 370,-
Legeattest ved adopsjonssøknad,500,-
Akutt sykdom ved fremmøte til rep.øvelser og HV-øvelser 370,-

Basseng priser

Enkelt priser

  3-16 år Honnør Student Voksen 17+
Enkeltbillett 53 102 102 122
Klippekort 10 besøk 457 915 915 1098
Halvårskort 1271 1841   2492
Årskort 2319 3031 3031 3895
Morgensvømming 0645-0900 51 82 82 102
Semesterkort 1 (22/8-31/12)     1631  
Semesterkort 2 (1/1-31/5)     1841  

 

Familiepriser

  1v+1b 1v+2b 2v 2v+1b 2v+2b pr ekstra barn
Enkeltbillett 163 195 195 247 295 33
Klippekort 10 besøk (gyldig i 12 mnd) 1515 1821 1757 2336 2768 326
Halvårskort (gyldig i 6 mnd) 2926 3357 3357 4010 4663 378
Årskort (gyldig i 12 mnd) 5526 6179 6116 7369 8568 542

 

Bedrift

Årskort bedrift 5391

Årskort Bedrift storkundefordel (per kort over 2 stk) 4017