Helse

Helse består av en rekke forskjellige tjenester.  Enheten har dyktige ansatte som gjør sitt beste for å betjene sine brukere. De fleste tjenestene til enheten er lokalisert på det ”gamle” helsesentret.

Enheten har ansvaret for følgende tjenester:

  • Lege/legekontor
  • Sosialkontor
  • Familieavdelingen (Barnevern, helsestasjon, psykiatri og PPT)
  • Fysioterapi

Enheten ledes av en enhetsleder. Hver avdeling ledes av en avdelingsleder

Pleie og omsorg

Enheten har ansvar for kommunens pleie og omsorgstjeneste. Vi yter tjenester til de som er avhengig av hjelp for å greie seg i hverdagen. Dette kan være som følge av sykdom, alder eller funksjonshemming.

Vi har ansvar for hjemmesykepleie, sykehjem og vernet botilbud til psykisk utviklingshemmede. Vi har også 8 omsorgsboliger.
For nærmere opplysninger om de ulike se tjenestekatalogen