Gebyrregulativet er vedtatt av bystyret med hjemmel i LOV av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsloven) (§ 28) og Forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (§ 9-2)

§1 Generelle bestemmelser

Gebyrregulativ gjelder utførelse av tjenester og eller oppgaver som er ikke lovpålagt.

Kostnad beregnes ut fra anvendt tid for det antall mannskaper som utfører tjenesten/oppdraget. Det kreves at utstyret betjenes av personell fra brannvesenet, og utgift til ansatte/mannskap tillegges, jf. sats iht. §2.

§2 Utleie av utstyr

Utleie avtales i hvert enkelt tilfelle og utleietid begrenses. Ødelagt og tapt materiell skal erstattes av leietaker.

 

Beskrivelse

Pris eks mva

2.1

Ansatt/mannskap pr. anvendt time (min 1 time) inkl. kjøring tur/retur

629,-

2.2

Utrykningskjøretøy pr. anvendt time (min 1 time)

546,-

2.3

Småutstyr/verktøy pr. anvendt time (min 1 time)

100,-

2.4

Bark pr. sekk

75,-

2.5

Annet arbeid utført av feiervesen (min 1 time)

629,-

2.8

Motorsprøyte pr. time

330,-

2.9

Lensepumpe pr. time

220,-

2.10

Brannslanger pr. lengde (25m) pr døgn

50,-

2.11

Vannstøvsuger pr. døgn

330,-

2.12

Drivstoffutgift kommer i tillegg

 

 

§3 Undervisning, kurs og øvelser

Gjelder kun virksomhet som ikke inngår i vår plikt til informasjons- og opplysningsarbeid. Undervisning er ikke avgiftspliktig, mens videresalg av materiell mv. er avgiftspliktig.

 

 

Beskrivelse

Pris eks mva

3.1

Undervisningsrom pr. time (min. 1 time)

250,-

3.2

Undervisningsrom pr. dag (i tiden 08.00-16.00)

1250,-

3.3

Instruktør pr. time (inkl. for- og etterarbeid)

780,-

3.4

Kurs for brannvernledere

etter avtale

3.5

Undervisning for grupper, under og med 7 elever

100,- per elv.

3.6

Undervisning for grupper, med og over 8 elever (instruktørpris faller bort)

100,- per elv.

3.7

Undervisning for grupper over 20 elever

Etter avtale

 

§4 Saksbehandling etter forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

Denne gebyrforskrift gjelder for all handel med pyroteknisk vare som omfattes av krav om tillatelse til handel i Vardø kommune.

 

Beskrivelse

Pris eks mva

4.1

Gebyr for behandling av søknad (inkludert admin. utgifter ved første tilsyn)

1900,-

4.2

Fornyelse

565,-

4.3

Ufullstendig søknad ilegges et tilleggsgebyr

650,-

4.4

Gebyr for 1. gangs tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn)

565,-

4.5

Gebyr for 2. gangs tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn)

1100,-

 

§5 Lei av utstyr eller kurs intern i Vardø kommune.

 

Lei av utstyr og kurs internt i organisasjon jf. §1-4 fakturers på like måte via internfakturering.