Du er her: Hjem slideshow

Kulturminner - tillatelse til tiltak.

I Vardø kommune har vi mange flotte kulturminner. Disse kulturminnene må tas hensyn til før tiltak igangsettes. I denne artikkelen tenker vi særlig på kulturminner knyttet til fredet grunn. 

Generelt
Dersom det finnes et kulturminne på et område du planlegger utføre tiltak på og tiltaket kan skade, skule eller skjemme det på annen måte, må du tidligst mulig før tiltaket iverksettes melde ifra til fylkeskommunen og/eller sametinget. Dette gjelder kulturminner som er automatisk fredet, det vil si kulturminner datert før år 1537 eller samiske kulturminner datert før 1917. Eksempler på slike kulturminner kan være gravhauger, offerplasser, dyregraver, bautasteiner eller gammel bosetning. 

I Vardø kommune er det for tiden gravearbeid som hyppigst vil komme i konflikt med kulturminner. I denne sammenheng ønsker vi gjøre særlig oppmerksom på kulturminner som gjelder fredet grunn. Vi anbefaler derfor at gravearbeid som skal utføres innenfor verneområdet omsøkes svært god tid i forveien, gjerne 1-2 måneder. Dette gjøres i form av gravemelding til kommunen. 

Noen kulturminner vi ønsker trekke frem i denne sammenheng er:

Den gamle bygrunn

Den gamle bygrunn (2).png

"Vardøs gamle bygrunn er Nord-Norges eneste gamle bygrunn. Her er gjennom tidene gjort mange funn, som førte til at Povl Simonsen foretok en utgravning i 1958. hans konklusjon var at "ca 1450 har det ihvertfall vært en bebyggelse og denne har hatt absolutt bymessig karakter allerede ca 1530". Hele området har tykke kulturlag med bygningsrester, noen steder 1-2 m tykke, andre steder 4-5 m. Det tykkeste og rikeste kulturlag finnes mellom Brodtkospgaten og Kirkegaten. Nord for Kirkegaten er lagene tynnere og av yngredato. Det har vært gjort utallige funn i området, spesielt i forbindelse med gjennoppbygningen etter krigen. Foruten at disse peker på en bebyggelse fra ca 1450 av, er også funnene tilbake til 1500 desidert norske." (Tomsø Museum) 1

Vardø gamle kirkested

Vardø gamle kirkested.png

 

"Den eldste Vardø kirke og kirkegård, innviet av biskop Jørund i 1307 og revet i 1711. Den nye kirke ble da bygget der hvor den nåværende står. Selve kirkegården synes etter gamle bilder å ha vært ovalt eller rund formet med kirken i midten. Denne har vært av tre, og orientert Ø-V. I dag er det ingen spor igjen, området er bebygget. Spesielt dekker Vardø kino mye av den gamle kirkegård." (Tromsø museum) 2

Kristian IV's gate - Vardøhus

Kristian IV's gate (2).png


"Fornminne: Det andre Vardøhus, eller "Slottet" oppført ca 1550 og revet omkring 1730. 3 gravninger er foretatt: 1946 (under nedlegging av vann og kloakk ved Arkitekt T. Dancke). 1955 et prøvehull ved Slettebo. 1958 større utgravning ved Povl Simonsen. Alle disse tre gravningene viser at det her er tale om det gamle Vardøhus Slott og målene som er tatt stemmer også overens med de gamle karter over slottet. Slottstomten viste seg meget rik på funn som ihvertfall går tilbake til Kristian IV's tid. Slottstuften dekker i dag Kristian IV's gt 24 og strekker seg over til andre siden av gaten. Intet synlig spor av selve tuften." (Tromsø Museum) 3

Skjellsandgropene

Skjellsandgropene 2 (2).png


"Fornminne: Boplass. Boplassen har vært kjent fra før århundreskiftet, men ble for alvor oppdaget av Nummedal i 1929. Den ligger 8 - 10 m over havet og er trolig fra yngre steinalder. Funnmaterialet fra boplassen (inkludert Nummedals utgravning) teller ca 165 gjenstander av bein, reinhorn og stein. I tillegg er det også gjort skjelettfunn, men disse er ikke blitt undersøkt. Nummedal fant gresstorv øverst, nå 25 cm med sand, deretter 15 cm muld og så skjellsand med oldsaker og enorme mengder av dyre"knokler". De viste seg i hovedsaken å være fugleben fra voksen fugl. Simonsen tidfester funnmaterialet til 500 f. Kr. I dag er skjellsandgropene nærmest forsvunnet. Området er regulert, det er kommet bebyggelse på boplassens S-Ø side og flere hus skal bygges. Fotballplassen det hele tiden refereres til i alle funnmeldinger fra området, er helt forsvunnet pga bebyggelse." (Tromsø Museum) 4

 

Alle de ovennevnte kulturminnene har status automatisk fredet og berører store områder. Vi har så klart mange andre viktige kulturminner i Vardø, men vi har valgt å trekke fram disse da de vil berøre gravearbeid i stor grad.

 

Kilder: 
Tromsø Museum, Den gamle bygrunn, Riksantikvaren. Hentet 22.juli.2019 fra https://www.kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F7561

Tromsø Museum, Vardø gamle kirkested, Riksantikvaren. Hentet 22.juli.2019 fra https://www.kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F8894

Tromsø Museum, Kristian IV's gate, Riksantikvaren. Hentet 22.juli.2019 fra https://www.kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F68383

Tromsø Museum, Skjellsandgropene, Riksantikvaren. Hentet 22.Juli.2019 fra https://www.kulturminnesok.no/minne?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lokalitet/57999

Tips en venn  Skriv ut