Du er her: Hjem Nyheter

Øvre Klokkerhaugen steinbrudd

Kunngjøring vedtatt reguleringsplan

17_01230-14 Kart Reguleringsplan - Øvre Klokkerhaugen Steinbrudd 243832_1_1

Vardø kommunes bystyre vedtok i møte den 11.03.2019, sak 3/19, reguleringsplan 20022018001 «Detaljreguleringav Øvre klokkerhaugen steinbrudd».

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven§12-12.

Formålet med planen er å tilrettelegge for drift av uttak av masse i område avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel for Vardø kommune.

Sakens dokumenter kan leses her:

  1. Saksprotokoll
  2. Saksframlegg
  3. 20022018001_Planbeskrivelse
  4. 20022018001_Planbestemmelser
  5. 20022018001_Plankart
  6. Støyutredning
  7. Utredning av konsekvenser for fugl
  8. Utredning av landskapsverdier
  9. ROS analyse reguleringsplan for Øvre klokkerhaugen steinbrudd

Ved uttak av masse benyttes tradisjonelle driftsmetoder. Det benyttes sprengning med nødvendig overdekning ved uttak av fjell. Anleggsutstyr i bruk under drift vil være gravemaskiner, hjullastere, borerigg og mobile knuseverk.

Dette vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Finnmark innen 3 uker fra kunngjøringen, i samsvar med forvaltningslovens § 27. Frist for klage på vedtaket er satt til 01.04.2019. En eventuell klage må gjøres skriftlig, og sendes Vardø kommune, postboks 292, 9951 Vardø, eller per e-post til postmottak@vardo.kommune.no.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningslovens § 42.

Etter klagefristens utløp vil kommunen orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager, før klagen tas opp til behandling. 

Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2, og krav om innløsning etter samme lovs § 15-3 må fremsettes skriftlig senest 3 år etter kunngjøring av vedtatt reguleringsplan.

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut