GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE

Godtgjørelse til folkevalgte fastsettes for 2019 slik:

ORDFØRER

 1. Ordførerens godtgjørelse
 2. Ordførerens godtgjørelse settes til 85% av en stortingsrepresentants lønn.
 3. Ordføreren tilstås feriepenger og gis godtgjørelse under sykdom tilsvarende for tjenestemennenes sykelønnsrettigheter.
 4. Ordføreren tilstås ikke møtegodtgjørelse
 5. Kommunen går inn på ordningen med pensjonsordning for ordfører i hht. ”Tillegg til vedtekter for felles kommunal pensjonsordning”.
 6. Ordførerens representasjons-/bilgodtgjørelse fastsettes til kr 15.000,- pr år.
 7. Vardø kommune tar alle utgifter med mobiltelefon.
 8. KS’s prinsipper om etterlønn for folkevalgte gjøres gjeldende etter følgende
  1. A: Lønn i 1,5 mnd. Dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp.
  2. B: Lønn i 3 mndr. Dersom vedkommende ufrivillig ikke inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp.

Gjeninntreden i tidligere stilling kommer inn under formuleringen ”inntrer i ny stilling”.

VARAORDFØRER

 1. Varaordførerens godtgjørelse settes til 10 % av ordførerens godtgjørelse i de tilfeller varaordføreren fungerer som ordfører, gis godtgjørelse pr. dag lik ordførerens godtgjørelse.
 2. Varaordføreren tilstås møtegodtgjørelse på de møter vedkommende deltar på.
 3. Vardø kommune tar alle utgifter med mobiltelefon.

MØTEGODTGJØRELSE FOR FORMANNSKAPETS MEDLEMMER

1. Formannskapets medlemmer gis en fast møtegodtgjørelse på kr.600,- pr møte de deltar på. Varamedlemmer gis den samme godtgjørelse når de møter.

MØTEGODTGJØRELSE – BYSTYRET

1. Bystyremedlemmene gis en fast møtegodtgjørelse på kr.600,- pr møte de deltar på. Varamedlemmene gis den samme godtgjørelse når de møter.

GODTGJØRELSE TIL KOMITELEDERE/MEDLEMMER

 1. Lederne gis en årlig godtgjørelse settes til kr. 30.000,-.
 2. Medlemmene/varamedlemmene (inkl. lederen) i komiteer under punkt 1.5.1, utbetales en fast møtegodtgjørelse tilsvarende kr.400,- pr. møte.
 3. Godtgjørelse til medlemmer/varamedlemmer i andre faste utvalg/underutvalg oppdeles i 2 kategorier:

Kategori 1:

1 % av ordførerens godtgjørelse til leder. Møtegodtgjørelse kr.350,- pr. møte – også for lederen.

Utvalg i denne kategori:

 • Arbeidsutvalg under komiteene Kontrollutvalg
 • Klagenemnd
 • Kontrollutvalg
 • Administrasjonsutvalget – ADMUTV
 • Komite for grunnskole og barnehage – GOB
 • Komite for teknisk, plan, næring og kultur – TPNK
 • Komite for pleie, omsorg helse og sosial – POSH

Kategori 2:

0,5 % av ordførerens godtgjørelse til leder. Møtegodtgjørelse kr.200,- pr møte – også for lederen.

Utvalg i denne kategori:

 • Takstutvalget
 • Skjønnsmannsutvalget
 • Eldrerådet
 • Tverrpolitisk utvalg
 • Ungdomsrådet
 • Lokalt Barneombud
 1. Medlemmene av kommunens forhandlingsutvalg og oppnevnte intervjukomiteer utbetales følgende møtegodtgjørelse:
  • for møter inntil 8 timer                     kr.360,-
  • for møter over 8 timer                      kr.900,-

Samme godtgjørelse utbetales for forberedende møter.

Når det i kommunen nedsettes ad-hoc-utvalg skal medlemmene tilstås en godtgjørelse etter fastsettelse av formannskapet.

Permanent oppnevnte tverrpolitiske utvalg gis møtegodtgjørelse på kr.300,- pr møte. Det samme gjelder når ordfører innkaller til tverrpolitiske møter og representasjon som ledd i utførelse av kommunale verv.

Når det i kommunen nedsettes ad-hoc-utvalg, kan medlemmene tilstås en godtgjø- relse etter fastsettelse av formannskapet. Permanent oppnevnte tverrpolitiske utvalg gis møtegodtgjørelse på kr.300,- pr møte.

Det samme gjelder når ordfører innkaller til tverrpolitiske møter og representasjon som ledd i utførelse av kommunale verv.

TAPT ARBEIDSINNTEKT

 1. Ulegitimert tap for selvstendig næringsdrivende og fiskere dekkes det med kr. 700,- pr. møte. For andre ulegitimert tap dekkes med kr. 120,- pr. time. For møter utover 4 timer dekkes det med kr. 700,-.
  1. Tillegg til tekst
  2. Det er forutsatt at også grupper uten fast lønnet arbeid skal få erstattet tap i arbeidsinntekt når de må forsømme sine ordinære gjøremål for å ivareta tillitsverv. Eksempel på slike grupper er husmødre, studenter, pensjonister, free-lancere m.v.
  3. Krav om dekning av tapt arbeidsinntekt skal sendes inn minst kvartalsvis, og senest innen 15. januar i påfølgende år for 4. kvartal.
 2. Reiseutgifter / skyss, kost og overnattingsutgifter dekkes på billigste måte innen Øst- Finnmark i hht regulativ.
 3. Legitimerte tap dekkes etter regning med inntil 350 kr pr. time oppad begrenset til maks 700 kr pr. møte

STØTTE TIL PARTIGRUPPER

Til de enkelte partigrupper utbetales årlig en gruppestønad slik:

A: 3 % av ordførerens godtgjørelse pr. gruppe i kommunestyret.

B: 0,2 % av ordførerens godtgjørelse pr. representant i kommunestyret.

DEKNING AV UTGIFTER TIL OMSORGSARBEID STEDFORTREDERUTGIFTER.

1    Den som har reelle utgifter til omsorgsarbeid for barn, syke, eldre eller funksjonshemmede får etter regning dekket utgifter til tilsyn og pleie i den tiden han/hun er fraværende for å ivareta kommunale verv. Med barn forstås inntil 12 år, eller barn med særskilt omsorgsbehov. Dekning kan kun utbetales en av foreldrene.

FRIKJØPSORDNING

1. En komiteleder kan etter eget ønske og i samråd med komiteen frikjøpes inntil 3 dager pr. mnd. Ved benyttelse av dette bortfaller all annen godtgjørelse til lederen.

ANDRE BESTEMMELSER

 1. Kommunen tegner abonnement på Kommunal rapport for medlemmene i formannskapet og for lederne av komiteene.
 2. Administrasjonen setter opp forslag til møteplan for 1/2 år av gangen, som skal godkjennes av formannskapet.
 3. Kommunen skal etter hvert valg, stå ansvarlig for nødvendig folkevalgtopplæring.
 4. Det utarbeides et skjema, der leder av de aktuelle møter foretar registrering av fremmøte, attesterer dette og leverer det til administrasjonen.
 5. Godtgjørelse utbetales to ganger pr. år; i juni og desember.
 6. Ved utbetaling skal det vedlegges møteliste der det fremgår hvilke møter representanten har fått godtgjørelse for.
 7. Valgte representanter som møter på vegne av Vardø kommune, og der det ikke betales møtegodtgjørelse betales med kr. 400,- per dag.
 8. Satsene i dette reglement skal vurderes hvert år, eller når bystyret bestemmer det.
 9. Reglementet gjelder fra 1. januar 2012. Ved tvil om tolking av reglementet forelegges saken for ordfører til avgjørelse.
 10. Det utbetales møtegodtgjørelse for inntil 2 – to – møter pr. dag. Godtgjørelsen faller bort dersom det ytes annen tilsvarende godtgjørelse i medhold av lov eller særskilt avtale.