Bakgrunn
Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder er endret pr. 1.1.2020. Forvaltningen av ordningen er overført fra fylkesmennene til kommunene. Det skal derfor lages en lokal strategi for prioritering av søknader med en årlig søknadsfrist. Kommunene tildeles årlig ramme for tilskudd fra Fylkesmannen Troms og Finnmark.

Regelverk
Søknader behandles etter Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder og gjeldende rundskriv for Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder.

Hvem kan søke
Tilskuddet kan gis til beitelag og radiobjellelag som er registrert i enhetsregisteret og driver næringsmessig beitedrift i utmark. I områder der det ikke er mulig å søke gjennom beitelag kan også enkeltbrukere som mottar produksjonstilskudd søke.

Søknadsfrist
Søknadsfristen settes til 15. mars hvert år.

Tilskuddssatser
Det kan gis tilskudd med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag ved investeringstiltak.
Ved innkjøp av elektronisk overvåkingsutstyr kan det gis tilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. Dette gjelder for inntil 50 % av dyretallet i beitelaget/besetningen.
For planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan det gis tilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.

Veiledende timespris for eget arbeid er:
Manuelt arbeid 250 kr/t
Motorsag/ryddesag 350 kr/t
ATV/traktor 450 kr/t

Prioritering av tiltak
Fellesprosjekter som berører flere brukere, vil bli prioritert.
30 % av midlene gis til elektronisk utstyr. Resterende midler fordeles på andre investeringer. For enkeltår kan dette avvike noe.

Det kan ikke gis tilskudd til faste investeringstiltak oftere enn hvert 15 år (20 år for hytter). Det kan unntaksvis gis tilskudd oftere i situasjoner der tilsagn ble begrenset grunnet størrelsen på kommunal ramme.

Ved søknad om tilskudd til faste installasjoner skal det legges ved tillatelse fra eller avtaler med grunneiere, eller andre som har rettigheter i det aktuelle beiteområdet, eller andre som kan bli berørt av tiltaket.

Omsøkte tiltak for å redusere tap og konflikter knyttet til rovvilt støttes ikke gjennom denne ordningen. Tiltak til å redusere tap og konflikter knyttet til rovvilt oppfordres til å søke FKT midler hos fylkesmannen.

Tilskudd til investeringer knyttet til utmarksbeitene
Det kan gis tilskudd til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk.
Det kan gis tilskudd til tiltak som fremmer beitebruk i et område.
Det kan gis tilskudd til ulike typer faste og mobile investeringstiltak (listen er ikke uttømmende):
▪ Sperregjerder – Et sperregjerde skal hindre beitedyr i å komme ut av beiteområdet. Sperregjerder kan også tjene til å avgrense beiteområdet mot vei, tettbebyggelse og sammenhengende jordbruksområder.
▪ Ferister – Ferister bør være av godkjent fabrikat eller bygd etter standardtegninger.
▪ Bruer – Det kan gis tilskudd til bruer som er dimensjonert for føring av beitedyr. Dersom bruene er kraftigere dimensjonert kan kostnadsoverslag eller tilskuddsandel reduseres tilsvarende.
▪ Gjeterhytter – Kostnadsoverslag for gjeterhytter kan omfatte hytter på inntil 20 m2 med kvadratmeterpris som tilsvarer gjennomsnittlig kostnad for hytter av enkel standard i det aktuelle området.
▪ Sanke- og skilleanlegg
▪ Anlegg/rydding/ utbedring av drifteveier
▪ Saltsteinsautomater
▪ Transportprammer
▪ Elektronisk overvåkingsutstyr (radiobjeller, lammenoder, merkesavlesere, findmysheep mv.) Ved rovdyrproblematikk vurderes søknad om dette faller inn under konfliktforebyggende midler, FKT midler.

Planleggings og tilretteleggingstiltak
Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan være ulike typer prosjekter som retter seg mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk. Dette kan bl.a. omfatte 
▪ Planlegging og prosjektering av faste installasjoner
▪ Ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområder
▪ Prosjektrettet arbeid for stimulering til økt beitebruk og rasjonell utnyttelse av beitene
▪ Tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som kan bidra til effektiv og god beitebruk
▪ Utarbeidelse av planer (beitebruksplan, tiltaksplan, beredskapsplan mv.) for utmarksbeite
▪ Vegetasjonskartlegging

Søknad og utbetaling
Søknadsfrist lyses ut på kommunens hjemmeside og ved annonsering. Søknadsfristen settes til 15. mars.

Det skal søkes elektronisk her, via altinn, søknaden sendes til den kommunen som er mest berørt av tiltaket.

Søknad skal omfatte kostnadsoverslag og finansieringsplan:
Kostnadsoverslag for faste installasjoner vil normalt omfatte materialkostnader og arbeidskostnader (eget og leid arbeid). Når det gjelder elektronisk overvåkingsutstyr vil godkjent kostnadsoverslag i de fleste tilfelle tilsvare innkjøpspris. For planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan kostnadsoverslaget også omfatte andre kostnader som for eksempel lønnsutgifter og kjøp av tjenester.

Beitelag som har flere søknader eller større søknader som kan utføres etappevis bør levere en prioriteringsliste på hvilke tiltak som vil bli prioritert først.

Dersom tilskuddsmottaker ikke har fradragsrett for inngående merverdiavgift, kan merverdiavgift inngå i kostnadsoverslaget og i grunnlaget for beregning av tilskudd.

Forskuddsutbetaling kan skje med inntil 75 % av tilskuddsbeløpet på grunnlag av godkjent dokumentasjon for påløpte kostnader. Dokumentasjon vil normalt være kopi av betalt faktura for innkjøp av materialer/utstyr eller kopi av betalt faktura fra entreprenør eller annen oppdragstaker. Eget arbeid må dokumenteres med timelister.

Dersom kostnadene for gjennomføring av tiltaket blir høyere enn det som er lagt til grunn for vedtaket er utbetaling likevel begrenset til tildelt tilskudd. Dersom kostnadene blir lavere enn forutsatt reduseres tilskuddsbeløpet i henhold til tilskuddsandelen.

Sluttrapport og prosjektregnskap
Sluttrapport bør som et minimum inneholde beskrivelse av tiltaket og hvordan det er gjennomført, samt beskrivelse av eventuelle avvik fra det som ble opplyst i søknad og krav i vedtaksbrev. Prosjektregnskapet bør som et minimum inneholde en oversikt som viser inntekter og utgifter, samt timeliste for eget arbeid. Opplysninger om eventuell medfinansiering fra andre kilder skal oppgis. Regnskapet skal føres slik at det kan sammenlignes med det kostnadsoverslaget og finansieringsplanen som lå til grunn for søknaden.

Kontroll
Kommunen har ansvar for å følge opp og føre kontroll med de tiltak som mottar tilskudd. Den som har mottatt tilskudd må gi de opplysningene som er nødvendige til kommunen.

Tilbakebetaling
Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom det avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved tildeling av tilskuddet.

Arbeidsfrist
Frist for gjennomføring av tiltak er 3 år fra tilskudd blir innvilget. Kommunen kan etter søknad forlenge gjennomføringsfristen, men ikke ut over 5 år fra tilskuddet ble innvilget.

Veiledning og spørsmål
Ta kontakt med ida.haetta@vardo.kommune.no ved spørsmål knyttet til retningslinjene og tilskuddsordningen.