§ 1 Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret

 

§ 2 Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 15. oktober til 15. april.

Kommunen skal allikevel uten unødig opphold gjennomføre oppmålingsforretning dersom de klimatiske forholdene ligger til rette for det.

I de deler av kommunen hvor nødvendige atkomstveger er vinterstengt etter 15. april løper ikke tidsfristen før vegene er åpnet etter vinterstenging.

 

§ 3 Ikrafttreden

Lokal forskrift trer i kraft med Vardø bystyrets vedtak 15.06.2020, sak 53/20.
 
 

Hjemmel: Fastsatt av Vardø bystyre 15.06.2020 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

 

Vedlegg 

Lokal forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Vardø kommune.

Vedtak- 53/20