Tjenesten har ansvar for å hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn med spesielle behov.

PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjøres ved vurdering av behov for spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder og elever i grunnskolen, og for voksne med rett til opplæring.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i andre tilfeller, blant annet ved søknad om fremskutt eller utsatt skolestart.

PPT

  • skal i sitt arbeid ha fokus på at barn og unge med ulike typer vansker får gode opplæringsvilkår. Dette kan være faglige og/eller sosiale vansker.
  • skal gi råd til foreldre, skoler og barnehager i forhold til spesialundervisning og tilpasset opplæring.
  • kan gi veiledning og bidra med henvisning til andre hjelpeinstanser.
  • har ansvar for voksne med rett til opplæring på grunnskolenivå (Opplæringsloven kap 4A).
  • skal på bakgrunn av henvisning og søknad foreta en vurdering av behovet for spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole.
  • skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder når barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp (Barnehageloven § 19a), og når elever har rett til spesialundervisning (Opplæringslova § 5-1).

Henvisning til PPT

Hvis det er bekymringer rundt et barns utvikling eller læring, kan dette drøftes anonymt med PPT før det blir en formell sak i form av en henvisning. Dette kan skje gjennom ressursteam i barnehagen eller på skolen hvor PPT deltar.

Før PPT kan foreta sakkyndig vurdering må det foreligge en henvisning. PPT undersøker om barn og unge har behov for ekstra hjelp i skole og barnehage.

Du som foresatt kan ta kontakt med din skole eller barnehage hvis du er bekymret for ditt barn. Barnehager og skole har rutiner for henvisning til PPT. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen. I noen tilfeller kan henvisning gjøres gjennom helsestasjonen.