Generelle forhold

 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som er vist på plankartet.
 2. Området reguleres for følgende formål i henhold til Plan- og bygningsloven §12-5 jf. plankartet.
 3. Planens intensjon er å legge til rette områder som tillater snødeponering i Vardø og Kiberg.

§1 Planens intensjon

Bestemmelser

Retningslinjer

Definisjon bestemmelser:

Plankart og bestemmelser er rettslig bindende

dokumenter. Det vil bla si at det ikke er anledning til å ta i

bruk, dele og/eller bebygge en eiendom på annen måte

enn det som er fastsatt på plankartet og i bestemmelsene.

Definisjon retningslinjer:

Retningslinjene er ikke rettslig bindende, men av veiledende og informativ karakter. De kan ikke alene brukes som hjemmelsgrunnlag for vedtak etter planen, men gir føringer for rettslige og planfaglige vurderinger av plankart og bestemmelser

Disse planbestemmelser gjelder for det

området som er vist på plankartet.

 

Området reguleres for følgende formål i

henhold med Plan- og bygningsloven §12-5 jf.

plankartet.

 

Planens intensjon

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette

områder som tillater snødeponering i Vardø,

samt etablere større kontroll over forurensing,

avrenning til private eiendommer og oversikt

samt sikt i vegkryss.

 

 

 

 

 

§2 Reguleringsformål

Bestemmelser

Retningslinjer

Området er regulert til følgende formål iht.

PBL § 12-5:

Samferdsel og teknisk infrastruktur (PBL §12-5)

 • Snødeponi

Hensynssoner (PBL § 12-6)

 • Frisiktsone

 

§3 Generelle bestemmelse

3.1 Rekkefølgekrav

Bestemmelser

Retningslinjer

 1. Innenfor område for snødeponering tillates ingen bygningsmessige tiltak som kan være til hinder for snødeponering om vinteren.
 2. Det gis ikke tillatelse for snødeponering for andre områder som ikke er merket på kartet.
 3. Det gis ikke tillatelse til å bruke område på vinterstid til noe annet enn snødeponering.
 4. Parkering av biler, tilhenger og andre kjøretøy tillates ikke innen merket områder for snødeponeringen.

Snødeponering på vinterstid skal ikke hindres på noen måte. 

 

§4 Samferdsel og teknisk infrastruktur (PBL 12-5)

4.1 Snødeponi - SNØ_D01-SNØ_D45

Bestemmelser

Retningslinjer

 1. Innenfor disse områdene tillates det deponering av snø i forbindelse med brøyting/snørydding av offentlig veg.
 2. Områdene skal i snøsesongen brukes til deponering av snø.
 3. Områder for snødeponi skal sikres god avrenning.
 4. Innenfor område SNØ_D10 tillates snødeponi fra privateiendommer i området men ikke for interne veger såfremt dette ikke hindrer frisikt.
 5. Innenfor område for snødeponi tillates ingen bygningsmessige tiltak som kan være til hinder for snødeponi om vinteren.
 6. Disse områdene skal holdes fri for høyere vegetasjon.
 7. Tilsås med gress om mulig slik at de ikke fremstår som skjemmende for området, unntatt SNØ_D01, 04, 05, 06A, 06B, 012, 14, 18-26, 28, 29, 32-37 og 42
 8. I den snøfrie årstiden tillates disse områdene brukt til annen friluftsaktivitet.
 9. Det forutsettes at områder for snødeponi skal være offentlige.
 10. Det ikke tillatelse snødeponering i havneområdene (SNØ_D19-25, 32-36) etter 30.04.

Overvann skal i utgangspunktet ledes direkte til terreng. Dersom dette ikke er mulig må det etableres synkebrønn eller liknende.

 

Snødeponi som ligger kortere tid enn 2 måneder er tillatt etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. De er likevel ikke tillatt dersom de er til hinder for allmenn ferdsel eller friluftslivet eller er til vesentlig ulempe for omgivelsene.

 

Snø som er fri for forurensninger og avfall kan dumpes uten særskilt tillatelse etter forurensningsloven i havneområdet.

 

Ingen snø skal være deponert i havet etter 30.04, all snødeponering skal være landbasert etter overnevnt dato. Dette er

for å redusere forurensing i havet i Vardø

kommune.

4.2 Snødeponi - SNØ_D46-SNØ_D64

Bestemmelser

Retningslinjer

 1. Innenfor disse områdene tillates det deponering av snø i forbindelse med brøyting/snørydding av offentlig veg.
 2. Områdene skal i snøsesongen brukes til deponering av snø.
 3. Områder for snødeponi skal sikres god avrenning.
 4. Innenfor område for snødeponi tillates ingen bygningsmessige tiltak som kan være til hinder for snødeponi om vinteren.
 5. Disse områdene skal holdes fri for høyere vegetasjon.
 6. Tilsås med gress om mulig slik at de ikke fremstår som skjemmende for området, unntatt SNØ_D47, 49-52 og 58-64.
 7. I den snøfrie årstiden tillates disse områdene brukt til annen friluftsaktivitet.
 8. Det forutsettes at områder for snødeponi skal være offentlige.
 9. Det ikke tillatelse snødeponering i havneområdene (SNØ_D46, 48, 53-56) etter 30.04.

Overvann skal i utgangspunktet ledes direkte til terreng. Dersom dette ikke er mulig må det etableres synkebrønn eller liknende.

 

Snødeponi som ligger kortere tid enn 2 måneder er tillatt etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. De er likevel ikke tillatt dersom de er til hinder for allmenn ferdsel eller friluftslivet eller er til vesentlig ulempe for omgivelsene.

 

Snø som er fri for forurensninger og avfall kan dumpes uten særskilt tillatelse etter forurensningsloven i havneområdet.

 

Ingen snø skal være deponert i havet etter 30.04, all snødeponering skal være landbasert etter overnevnt dato. Dette er

for å redusere forurensing i havet i Vardø

kommune.

§5 Hensynssoner (PBL 12-6)

5.1 Frisiktsoner

Bestemmelser

Retningslinjer

 1. Arealer som omfattes av frisiktsoner skal holdes fri for fysiske hindringer i vegkryss.
 2. Kommunen kan gi tidsbegrenset midlertidig dispensasjon for H3, H8 og H10

 

Snødeponi på vintertid skal ikke hindres på noen måte. 

 

Dispensasjon fra bestemmelsen kan tillates i de tilfeller hvor store snømengder kan bli vesentlig ulempe for samfunnet.

 

 

§6 Overtredelses

Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven jf. Plan- og bygningsloven Kapittel 32.