Etter at forrige samfunnsdelplan for Vardø kommune ble vedtatt i 2001, har det skjedd store samfunnsendringer lokalt og globalt. Den nye samfunnsplanen tar for seg de lokale mulighetene og utfordringene Vardøsamfunnet står ovenfor de kommende årene. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel for Vardø kommune 2022- 2032