Ideen resulterte i en søknad til næringsavdelingen i Finnmark fylkeskommune og Vardø kommunes næringsfond i 2011 der man ønsket å iverksette et 3-årig prosjekt i tidsrommet 2012 – 2014 der man ville prøve ut hvilke virkninger en slik kulturpilot-stilling ville kunne ha for de frivillige organisasjonene, festivalene og næringslivet i Vardø med sikte på økt volum i aktivitet, profesjonalitet, inntjening, synlighet og samarbeid i kommunen og regionen. Gjennom prosjektet var det også et mål å finne ut om det var behov for- og økonomisk fundament for en slik stilling som fast ordning etter avsluttet prosjektperiode.

 

Kulturpilotprosjektet skal:

  • bidra til profesjonalisering av og økonomisk verdiskapning i og rundt festival- og kulturlivet i Vardø.
  • favne det etablerte kulturlivet i Vardø, men skal ikke erstatte etablerte organisasjoner som idrettsråd, musikkråd, lag og foreninger, næringsaktører eller enkeltpersoner.
  • bidra til økt samarbeid mellom kultur- og festivallivet i Vardø og kultur- og festivallivet i nabokommunene og regionen for øvrig.
  • bevare og videreutvikle frivillighet, dugnadsånd og lokalet engasjement.
  • synliggjøre den økonomiske verdiskapingen og de økonomiske ringvirkningene av kulturlivet i Vardø.
  • bidra til ringvirkninger og nyetableringer i tilstøtende næringer som reiseliv, overnatting og servering.

Link til hjemmeside her