Hva er reglene i perioden 15. april til 15. september

Fra 15. april til 15. september kan du fremdeles grille, bruke bålpanne eller brenne hageavfall i din egen hage. Det er dessuten lov å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan føre til brann, for eksempel at det ligger snø på bakken eller at det har vært nedbør over tid.

Bergen kommune har en rekke tilrettelagte bål- og grillplasser som kan benyttes hele året (se eget avsnitt over).

Er du i tvil om det er trygt å gjøre opp ild er det bedre å droppe det. All bålbrenning utføres på eget ansvar.

Har du planer om tenn sankthansbål?

Du behøver ikke søke brannvesenet om lov til til å tenne santhansbål i Vardø kommune. Hovedregelen her er at det tillatt å gjøre opp bål så lenge det er i god avstand til bygninger, skogsområde, vegetasjon og annet brennbart materiale.  Husk likevel at bålbrenning skjer på eget ansvar, og det viktigste er at du sørger for at det er trygt. 

Følg disse rådene for trygg bålbrenning på sankthans:

 • Ta hensyn til brannfare og vindforhold
 • Dersom du ikke eier grunnen selv, husk å skaffe tillatelse fra grunneier til å brenne bål
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvar for brannsikkerheten
 • Bålet må være i god avstand fra bygninger og vegetasjon
 • Ikke tenn ild på svaberg eller bart fjell, da dette gir varige skader på berget
 • Bålet skal bygges av rene treprodukter. Det er forbudt å brenne plast, bygningsmateriale og boss
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det, og kan slokke det ved behov
 • Sørg for at barn holder god avstand til bålet
 • Ikke bruk bensin eller lignende til opptenning
 • Ha rikelig med slokkevann lett tilgjengelig
 • En edru, ansvarlig voksen skal sørge for at bålet slokkes helt før dere forlater stedet

Konsekvenser ved uforsvarlig brenning

Vardø brann- og redningkorps kan gi pålegg om å stanse brenning, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 første ledd. Politiet kan anmelde forholdet og eventuelt gi forelegg etter forurensingslovens § 7 og 28.

Ved overhengende fare kan Vardø brannvesen slukke bålet/ild, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 tredje ledd.

Vardø brann- og redningskorps melder fra om forurensning/forsøpling ved brenning til teknisketat. I alvorlige tilfeller, ved gjentakelser og mistanke om lovbrudd, kan saken bli meldt til politiet, jf. forurensningsloven §§ 78-79.
Når brenningen etterlater seg bålrester og forsøpling, kan saken følges opp av teknisketat som kan gi pålegg etter forurensningslovens § 7, ilegge forurensningsgebyr (§73), iverksette tiltak og kreve refusjon etter forurensningsloven § 74.

Engangsgrill

Vær svært varsom med bruk av engangsgrill. Slike er ofte årsak til gress- og lyngbranner, samt branner i avfallsbeholder og søppelcontainere. Plasser aldri engangsgriller på brennbart underlag. Engangsgriller slokkes helt med vann og legges i egen metallbeholder etter bruk.

Bålpann, pizzaovn og røykhus

Ta hensyn til naboer og miljø. Røyken fra et bål med hageavfall er ikke ufarlig, særlig dersom bålet er vått. Røyk virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og er særlig til plage for dem som har astma og andre luftveisproblemer.

Den som vurderer å brenne utendørs, må først forsikre seg om at røyk og bålrester ikke er til fare eller plage for andre mennesker eller dyr i omgivelsene rundt. En må være ekstra forsiktig i nærheten av barnehager, skoler, institusjoner og bolighus.

 

Ved all brenning må man vise aktsomhet. Dette gjelder særlig i tørkeperioder og perioder med sterk vind. Følg disse bålvettreglene:

• Sørg for god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale.

• Hold bålet under oppsyn og kontroll.

• Sørg for at barn holder god avstand til bålet og at de ikke er kledd i lettantennelig tøy.

• Slokk alltid bålet forsvarlig med rikelige mengder vann. Finnes det ikke vann på stedet, må dette tas med.

• Husk at all bålbrenning skjer på eget ansvar.