Forfallsdatoer for kommunale avgifter er som følgende;

Du kan velge hvor ofte du vil bli fakturere (jf. bystyrets vedtak i behandling av budsjett 2022, sak 47/21). Kommunen vil automatisk sette kvartalsvis. Hvis du ønsker å endre hyppighet, vennligst ta kontakt med Vardø Kommune; postmottak@vardo.kommune.no eller via posten til Kirkegata 4, 9950 Vardø.

  • Månedlig: Gebyrene faktureres i 12 terminer pr. år med forfall den 20. i hver måned.
  • Kvartalsvis: Gebyrene faktureres i 4 terminer med forfall på følgende datoene.

1. termin forfall – 20.02

2. termin forfall – 20.05

3. termin forfall – 20.08

4. termin forfall – 20.11

  • Årligsvis: Gebyrene faktureres i 1 termin (termin 20.01) til alle eiendommer med kommunale avgifter lavere enn kr. 4000,- eks mva. i år.

 

Retting av feil opplysninger

Det vises til Forskriften for vann- og avløpsgebyrer i Vardø Kommune, hvor det står følgende om beregning av kommunale avgifter om retting av feil opplysninger;

Ǥ 9-11.Retting av feil gebyrberegning

Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes normalt ikke.»

 

Det vises til Forskriften for vann- og avløpsgebyrer, i Vardø Kommune, hvor det står følgende om kommunale avgifter om gebyrets oppbygning;

Ǥ 9-2.Gebyrets oppbygning

Årsgebyrene for vann- og avløpstjenester består av to deler:

a. Abonnementsgebyr (fast del)

b. Forbruksgebyr (variabel del målt eller stipulert)

Hvor stor andel av årsgebyret som skal være henholdsvis fast og variabel del, fastsettes hvert år i gebyrregulativet.»

 

Det vises til Forskriften for husholdningsavfall i Øst- Finnmark, hvor det står følgende om kommunale avgifter om definisjoner;

Ǥ 3. Definisjoner

Abonnent: Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer) som har boenhet/boenheter, og som er innenfor det geografiske virkeområde for renovasjonsordningen.

Abonnement: Hver boenhet som omfattes av renovasjonsordningen skal minst ha et abonnement. Abonnenter med to eller flere boenheter skal ha et abonnement pr. boenhet.»

 

Eventuelle endringer i abonnementet som eierforhold, innflytting, fraflytting, nedriving, brann osv. skal meldes skriftlig til Vardø kommune. Vennligst ta kontakt med Vardø Kommune; postmottak@vardo.kommune.no eller via posten til Kirkegata 4, 9950 Vardø. Eier er ansvarlig for at Vardø kommune til enhver tid har riktige opplysninger om eiendom/abonnementet. Gebyrplikten løper til melding er mottatt.

Dersom abonnement ikke oppfyller opplysningsplikten eller gir feil opplysninger, kan Vardø kommune foreta en avregning 3 år bakover i tid ved for feil betalt gebyr, jf. foreldelsesloven §2 og §3.  Vardø kommune har forholdt seg til hovedregelen om tre års foreldelsesfrist både ved tilbakebetaling og ved innkreving av gebyr. Det betyr at hvis du har betalt for mye kommunale avgifter, da betaler Kommunen tilbake det du har til gode tre år tilbake i tid.

 

Søknad om fritak / reduksjon av kommunale avgifter (skjema) 

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=6314&externalid=5404

 

 

Redegjørelse for gjeldende kommunale avgifter (skjema)

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=6313&externalid=5404