Ergoterapeuten 

  • starter alltid med å spørre om hva som er viktig for deg 

  • undersøker og vurderer dine funksjoner, det du vil gjøre og omgivelsene dine 

  • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi der det er aktuelt 

  • tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen 

Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, både i sykehjem og i private hjem. 

Ergoterapi er en del av kommunehelsetjenesten og tjenesten er gratis. 

 

Målgruppe 

Alle som på grunn av nedsatt funksjonsevne har utfordringer med hverdagslivets aktiviteter. 

 

Hvordan søker du? 

Eget skjema benyttes for å sende en henvisning om ergoterapi, dette finner du her: Skjema a-å_Henvisning til fysio- og ergoterapitjenesten. Kommunen vil gjøre en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi. Du vil bli kontaktet når henvisningen er behandlet. 

 

Praktiske opplysninger 

Noe ventetid må forventes.  

Brosjyrer, dokumenter, 
kart og lignende 

 

Lover 

Ergoterapi er en del av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Se også pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og  kapittel 7. 

 

Klagemulighet 

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.