Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Barnevernet - Hjelpetiltak

Trenger barnet ditt hjelp? Trenger familien hjelp til å mestre en vanskelig hverdag? Barnevernet kan hjelpe barn og støtte familier på mange måter. 

Beskrivelse

Når du får hjelp av barnevernet, vil det stort sett skje i hjemmet. Det er kun i sjeldne tilfeller at det er bedre for barnet å bo et annet sted. Det meste av barnevernets arbeid er å støtte og styrke foreldre til å mestre hverdagen sammen med barna sine.

Hjelpetiltak fra barnevernet kan være

  • Råd og støtte til familien
  • Styrking av barnets sosiale kompetanse
  • Styrking av samspillet mellom foreldre og barn
  • Støttekontakt for barnet
  • Barnehageplass eller besøkshjem
  • Frivillig plassering hos et fosterhjem eller en institusjon.

Når hjelpetiltakene er i gang, vil barnevernet følge med på om hjelpen fungerer eller om det er behov for nye tiltak. Barnevernet vil også lage en plan for tiltakene og for oppfølgingen av barnet og familien. Planen skal beskrive hva som er målet med hjelpetiltakene, hva de skal inneholde, og hvor lenge de er ment å vare. 

Målgruppe

Barn under 18 år. Etter fylte 18 år og når ungdommen selv ønsker det, kan hjelpetiltak fortsette fram til fylte 25 år.

Kriterier/vilkår

For å få hjelpetiltak fra barnevernet, må behovet være større enn det som er vanlig for de fleste andre barn og de fleste andre familier. Barnevernet gjør en vurdering basert på barnets omsorgssituasjon eller barnets adferd.

Pris for tjenesten


Samarbeidspartnere


Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt barnevernloven kapittel 3, § 8-1 og kapittel 12. 

Forvaltningsloven
Barnevernsloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte barnevernet i kommunen du bor i og be om en samtale. I samtalen vil barnevernet kartlegge hva slags hjelp og støtte din familie trenger.

Saksbehandling

Beslutning om å gi hjelpetiltak skal gjøres gjennom et skriftlig vedtak, et enkeltvedtak. Dersom barnevernet beslutter å ikke gi hjelpetiltak, er det også et enkeltvedtak. Vedtaket vil vise til faktiske opplysninger, barnevernets vurderinger og barnets egne meninger. Det skal komme tydelig frem hvordan barnevernet har vurdert barnets beste og hensynet til familien. 
 
Foreldre med foreldreansvar har rett til å få informasjon om alle vedtak som treffes.
 
Barnet skal hele tiden få forståelig informasjon og skal skal få mulighet til å komme med sine synspunkter og meninger.  
 
Barnets familie og nettverk vil bli involvert så langt det er til det beste for barnet.
 
Barnevernet skal ta hensyn til barnets etnisitet, kultur, språk og religion.
 
Barnevernet skal føre en journal for hvert enkelt barn. Journalen skal inneholde alle vesentlige faktiske opplysninger og barnevernsfaglige vurderinger som barnevernet bygger sin saksbehandling på og som kan ha betydning for de beslutninger og vedtak som treffes.
 

Saksbehandlingstid

Barnevernet skal behandle saken så snart som mulig.  Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

HHvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Kommunen har plikt til å hjelpe deg med klagen, hvis du ber om det. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 21.12.2022 15:46