Salg- og skjenkebevilgninger

Salg- og skjenkebevilgninger krever at det er avlagt og bestått kunnskapsprøve.

Ved store arrangement må det påregnes at det settes vilkår om at styrer har avlagt kunnskapsprøven om alkoholloven for enkeltbevilgninger. Se her for informasjon om kunnskapsprøvene

Tester kan gjennomføres ved å sende henvendelse til postmottak@vardo.kommune.no om at salg eller skjenke kunnskapsprøve ønskes gjennomført

Serveringsbevilling

Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssteder der det skal være servering av mat og/eller drikke, og der forholdene ligger til rette for at det spises/drikkes på stedet.  

Kriterier/vilkår:
Daglig leder for serveringsstedet må bestå en etablererprøve for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og om lovgivning av betydning for drift av serveringssteder.
Bevillingssøker, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel.

Merknader:

Det kreves bevilling før oppstart av serveringsstedet. (Ved overdragelse av serveringsstedet faller serveringsbevillingen bort hvis ikke ny eier søker om bevilling innen 30 dager etter at overdragelsen ble avtalt.)

For å kunne drive serveringsvirksomhet, må søkeren i tillegg blant annet registrere virksomheten hos Mattilsynet, og bygningen må være godkjent av de kommunale bygningsmyndighetene. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring hvis bygningen er regulert til andre formål, og krav til parkeringsplasser må være oppfylt.

Her kan finner du mer informasjon om Serveringsbevilling

Tester kan gjennomføres ved å sende henvendelse til postmottak@vardo.kommune.no om at Etablerprøve ønskes gjennomført.