Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Bolig - Mikrohus

Vil du bo smått, enkelt og kostnadseffektivt i et mikrohus? Reglene for å bygge et mikrohus er enklere enn for andre hus.

Beskrivelse

Hvis du vil bygge et mikrohus, må du fortsatt følge søknadsreglene i plan- og bygningsloven, men du får enklere tekniske krav og du kan slippe å bruke ansvarlig søker.

De reglene som gjelder for både mikrohus og vanlige hus er:

 • Du må fortsatt søke kommunen om tillatelse
 • Du må fortsatt følge kravene i plan- og bygningsloven for løsninger for vann, avløp, renovasjon, atkomst og parkering.

De forenklede reglene er:

 • Ingen tilgjengelighetskrav
 • Ingen krav til trapp, bod eller oppbevaringsplass
 • Enkle krav til ventilasjon
 • Ingen krav til lydisolering
 • Ingen krav til utsyn
 • Ikke krav om bruk av ansvarlig foretak eller uavhengig kontroll.

Målgruppe

Tomteeiere og husbyggere.

Kriterier/vilkår

Bygget regnes som et mikrohus når:

 • Bygget er frittliggende
 • Maksimal størrelse er 30 m2 BRA
 • Det er kun én boenhhet
 • Det er kun én etasje uten kjeller
 • Høyden er maksimum 4,5 meter over bakken.

Pris for tjenesten

Du betaler et gebyr for saksbehandlingen.

Lover

Se spesielt:

Plan- og bygningsloven § 20-4, § 24-1 og § 29-5.
Byggesaksforskriften § 3-1 og § 14-2.
Byggteknisk forskrift § 1-2 og § 12-7.

Byggesaksforskriften (SAK 10)
Plan- og bygningsloven
Byggteknisk forskrift (TEK17)

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Sjekk kommunens arealplaner om hvor det kan settes opp mikroboliger.

Mikrohus må ha tilfredsstillende renovasjonsløsning, atkomst, parkering og løsninger for vann og avløp. Også reglene om sikker byggegrunn, avstand til nabogrense, utforming og visuelle kvaliteter gjelder for mikrohus.

Saksbehandling

Hvis søknaden er fullstendig og tiltaket ikke er i strid med regler og planer (se feltet Kriterier/vilkår), skal kommunen gi tillatelse innen en bestemt frist (se under). Søkeren og de som eventuelt har gjort merknader får et skriftlig vedtak. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket.

Saksbehandlingstid

En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon fra vilkårene skal avgjøres av kommunen innen tolv uker. Byggesaksgebyret skal reduseres med 25 % for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides.
 
Foreligger det i tillegg ikke merknader fra naboer/gjenboere og uttalelser fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal kommunen avgjøre saken innen 3 uker. Hvis kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt forutsatt at det du søker om ikke er i strid med gjeldende regler og planer.
 
Kommunen kan forlenge disse fristene hvis saken er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring eller tillatelse/samtykke fra andre myndigheter. Hvis fristen forlenges, så skal søkeren få melding om dette så fort det blir klart at fristen ikke vil bli holdt.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Du velger selv om du vil at en ansvarlig søker eller for eksempel en advokat skal fremme klagen for deg. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 29.06.2023 15:39