Forsvarsbygg skal bygge vei til det planlagte radaranlegget på Grøhøgda. Veien tilknyttes kommunens eksisterende vei til Oksevatnet vannverk. Veiarbeidet starter 4. november 2020, og er planlagt ferdig 1. september 2021. Det vil bli opphold i arbeidene i vintermånedene.

-Arbeidet som nå settes i gang er første steg i byggearbeidet for nytt radaranlegg i Vardø. Vi samarbeider med Vardø kommune, og har inngått en avtale med det lokale reinbeitedistriktet for byggeperioden, sier Yngve Lorentsen, prosjektleder i Forsvarsbygg.

Lokal entreprenør vant kontrakten
Entreprenør for arbeidet er Finnmark Entreprenør AS. Kontrakten har en verdi på 7,5 millioner kroner inkludert mva., med en opsjon for ytterligere arbeider verdt 6,0 millioner kroner inkludert mva. Kontrakten omfatter bygging av 1,1 kilometer ny vei.

Det vil tidvis bli noe tungtrafikk i byggeperioden
Innkjøring av masser til anleggsområdet vil i perioder kunne føre til noe tungtrafikk. Området og anlegget vil bli godt skiltet.

Nye radaranlegg styrker Norges forsvarsevne
Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet, etter at Stortinget vedtok at dagens radaranlegg skal erstattes av ny teknologi for å møte fremtidens utfordringer. De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord.

Byggeperioden for prosjektet som helhet er satt til perioden 2020-2027, men vil variere fra lokasjon til lokasjon.