Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er juridisk hjelp som helt eller delvis dekkes av staten.

Beskrivelse

Har du dårlig økonomi og trenger juridisk bistand, kan du søke om fri rettshjelp. Dette innebærer at staten helt eller delvis dekker dine utgifter til advokatbistand samt fri sakførsel i retten.

Prioriterte sakstyper er:  

 • Familiesaker
 • Erstatning for personskade
 • Oppsigelse/utkastelse av bolig 
 • Oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold
 • Trygd
 • Pensjon

Målgruppe

Personer som ikke har økonomi til å betale for juridisk rådgivning eller sakførsel.

Kriterier/vilkår

 • Du har bruttoinntekt eller næringsinntekt som ikke overstiger 350 000 kr for enslige eller 540 000 kr for ektefeller. Formuesgrensen er 150 000 kr 
 • Du har ikke tegnet rettshjelpsforsikring som helt eller delvis dekker dine utgifter til juridisk bistand med mindre særlige forhold gjør det rimelig

I enkelte tilfeller kan statsforvalteren gjøre unntak for inntektsgrensen. Uavhengig av inntekt og formue kan det ytes fri rettshjelp

 • i barnevernssaker for barneverns- og helsenemnda
 • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
 • i saker om militærnekting
 • i saker om tvangsekteskap
 • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
 • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
 • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt
 • for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel
 • i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning

Advokaten du ønsker å benytte, må normalt holde til i nærheten av der du bor eller oppholder deg.

Pris for tjenesten

Hvis du mottar fri rettshjelp vil du måtte betale en egenandel på 1215 kroner (2024).

Personer med bruttoinntekt under kr 100 000,- pr. år betaler ikke egenandel.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For å få fri rettshjelp må du fylle ut et egenerklæringsskjema der du opplyser om din økonomiske situasjon. Skjemaet sender du til Statsforvalteren sammen med opplysninger om hva saken gjelder. Velger du å ta kontakt med en advokat vil denne i mange tilfeller selv kunne innvilge fri rettshjelp, eller hjelpe deg med å sende søknaden videre.

Vedlegg

Legg ved utskrift av din siste likning eller annen bekreftelse på din økonomiske situasjon hvis denne har endret seg.

Saksbehandling

Hovedregelen er at Statsforvalteren avgjør saker om fri rettshjelp. I enkelte tilfeller kan imidlertid dette avgjøres av advokaten selv eller av retten ved fri sakførsel.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Statsforvalteren innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Statsforvalteren sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Justisdepartementet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 05.03.2024 15:42