Kystsoneplan for Varanger

Forslag til planprogram til interkommunal kystsoneplan for Varanger er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planarbeidet er et samarbeid mellom kommunene; Vardø, Vadsø, Nesseby og Sør-Varanger.

Kystsoneplanen skal danne langsiktige rammer for bærekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskapning i kystområdene. Det skal gjennomføres en planprosess som legger opp til medvirkning, kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling. Kystsoneplanen skal bli en juridisk bindende kommuneplan i hver kommune.

Planprogrammet ligger tilgjengelig på Sør-Varanger kommune sine hjemmesider: https://www.svk.no/planportal

Direktelink: https://www.svk.no/til-hoeringoffentlig-ettersyn-planprogram-til-interkommunal-kystsoneplan-for-varanger.6321188-364152.html

Innspill:

Innspill til planarbeidet kan skrives inn på Sør-Varanger kommunes hjemmeside,

sendes per e-post til: kystsoneplan@svk.no ,

eller sendes: Sør-Varanger Kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.

Frist for innspill er 30. september 2020.

Merk innspillet med vår referanse 17/1226.

Vi vil avholde åpne innspillsmøter i hver kommune i løpet av høringsperioden, se egen annonsering i din kommune.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til prosjektansvarlig, på telefon; 78977491 eller e-post; kystsoneplan@svk.no.

 

Kystsoneplan for Varanger

Folkemøte i Vardø om Kystsoneplanen

Folkemøte om Kystsoneplanen

Kultursalen, Flerbrukshuset
Vardø kommune