I samsvar med forurensningsloven § 52a og forurensningsforskrift § 11-4 kan forurensningsmyndigheten gi forskrift om gebyrer for behandling av tillatelser etter denne lov eller forskrift fastsatt i medhold av loven, og for kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre at loven eller vedtak i medhold av loven blir fulgt.

Forurensningsloven § 80 gir hjemmel til kommunen å ilegge overtredelsesgebyr for saker som er i strid med bestemmelser i forskrift eller arbeid er påbegynt i strid med forurensningsloven.

Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger forurensningsmyndighetens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollordningen. Kommunen skal gi utslippstillatelser, godkjenne tiltaksplaner og føre tilsyn med at bestemmelsene i, og vedtak fattet i medhold av forurensningsforskriften kapittel 1, 2, 12, 13, 15,15A, og forurensningsloven § 80 følges.

 

Saksbehandlingsgebyr

Saksbehandlingsgebyret skal dekke kommunens kostnader ved behandling av saker etter forurensningsforskriften. Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader ved saksbehandling.

Forskriften omfatter gebyr for saksbehandling med:

  • Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid
  • Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende
  • Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser
  • Utslipp/påslipp av oljeholdig vann
  • Påslipp av fettholdig vann
  • Nedgravde oljetanker

 

Tilsynsgebyr

Kommunen er forurensningsmyndighet for å føre tilsyn etter forurensningsforskriften. Tilsynet skal sørge for at anleggene ikke fører til forurensning eller helseplager, og at alle gjeldende krav i tillatelsen tilfredsstilles. Alle anlegg vil bli kontrollert og gjennomgått etter faste intervaller. Den gebyrpliktige slipper da å betale et engangsgebyr når tilsyn gjennomføres, og får i stedet kostnaden fordelt over flere år. Forskriften omfatter gebyr for kontroll/tilsyn med:

  • Tilsyn/kontroll av avløpsanlegg
  • Tilsyn/kontroll av oljeholdig og fettholdig tank

 

Tilsynsgebyret for eksisterende avløpsanlegg samt oljeholdig og fettholdig tank faktureres som et årlig gebyr. Gebyr belastes eiere av avløpsanlegg.

 

Gebyrsatser

Gebyrsatser for behandling av søknader kategoriseres etter anleggsstørrelsen. Gebyrsatser for hvert enkelt område inngår i gebyrregulativet og vedtas årlig av bystyret. Det innføres et årlig gebyr på tilsyn- eller kontrollarbeid og det fastsettes ulike gebyrer for ulike typer kontroll/tilsyn. Overtredelsesgebyret fastsettes i hvert enkelt tilfelle og mengde av forurensningen. Saksbehandlingsgebyr skal også betales ved avslag på søknad.

 

Ønsker innspill

Utvalg til Teknisk, Næring og Plan har vedtatt å sende forslaget ut på offentlig ettersyn og ber om at merknader og innspill til form, innhold og nivå sendes til kommunen før endelig behandling i Bystyre. 

Høringsutkastet og forslaget til ny forskrift kan du lese her. Høringsdokumenter er også tilgjengelig i servicetorget på rådhuset. 

Kommentarer eller merknader til forslaget kan sendes til Vardø kommune, teknisk etat, Kirkegata 4, 9950 Vardø eller postmottak@vardo.kommune.no

Merknadsfrist: 25. november 2022 

Saksfremlegg - Forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn, Vardø kommune

Vedatk - Forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn, Vardø kommune

Forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn, Vardø kommune