Høring - Forslag til kommuneplanens samfunnsdel - Vardø kommune

Formannskap i Vardø kommune vedtok den 03.06.2022, sak 40/22 i medhold av Plan- og bygningslovens § 11-14 legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Vardø kommune ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 01.07.2022 – 14.08.2022.

Formålet med planarbeidet er å utforme ny kommuneplan for Vardø kommune, hvor samfunnsdel er først i rekken. Samfunnsplanen tar for seg de utfordringer og muligheter kommunen møter de kommende årene, og hvordan kommunen vil arbeide for å oppnå de målene som er satt. Samfunnsplanen vil sette rammevilkårene for utarbeidelse av kommuneplanens arealdel i andre del av 2022, og budsjettutforming de kommende årene.

Før planen kan endelig vedtas, er prosessen videre slik:

  • Bearbeiding av høringsuttalelser etter høring, fra 14.08.2022.
  • Utarbeidelse av endelig utkast.
  • Vedtak om sending til offentlig ettersyn.
  • Bearbeiding av uttalelser.
  • Kommuneplanens samfunnsdel går til endelig vedtak i Formannskap og Bystyre. Forventes mot slutten av året 2022.

Plandokument ligger vedlagt, samt tilgjengelig på Vardø kommunes hjemmeside, under «høring og planer».

Eventuelle merknader og uttalelser til forslag til Kommuneplanens samfunnsdel for Vardø kommune, merkes med «Høringsuttalelse Kommuneplanens samfunnsdel» og bes sendt innen 14.08.2022.

Uttalelse sendes til Vardø kommune v/Plan og byggesaksavdeling, Kirkegata 4, 9950 Vardø eller til postmottak@vardo.kommune.no.

Med hilsen

Plan- og byggesakavdelingen