Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Individuelt tilrettelagt opplæring

Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring i skolen, kan få individuelt tilrettelagt opplæring.

Beskrivelse

Elever som ikke når kompetansemålene gjennom vanlig opplæring, kan ha rett til å få individuelt tilrettelagt opplæring (tidligere spesialundervisning). Akkurat hvordan tilrettelagt opplæring blir utformet, avhenger av den sakkyndige vurderingen fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og ønskene til både elev og foreldre. Tilrettelagt opplæring kan vare i kort eller lang tid, i ett eller flere fag.

I forkant av beslutningen vil skolen gjøre en faglig og pedagogisk vurdering av eleven. I tillegg skal PPT gjøre en såkalt sakkyndig vurdering.

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt
Opplæringslova kapittel 11.

Forvaltningsloven
Ny opplæringslov

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Individuelt tilrettelagt opplæring er ikke noe du kan søke om. Som regel vil skolen selv ta initiativ til en sakkyndig vurdering og vil ta kontakt med foreldrene i forkant. Det er også fullt mulig for foreldre å ta kontakt med skolen og be om at skolen i et enkeltvedtak tar stilling til om eleven har rett til individuell tilrettelegging eller ikke.

Den sakkyndige vurderingen som PP-tjenesten gjør, vil handle om

  • elevens utbytte av opplæringen
  • hvorfor eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av vanlig opplæring
  • hva som er realistiske opplæringsmål
  • hvilke tiltak som vil gi tilfredsstillende utbytte av opplæringen
  • hvilken kompetanse de som skal gi opplæringen bør ha

Elever som får innvilget rett til individuelt tilrettelagt opplæring, vil også få en individuell opplæringsplan, en såkalt IOP. Planen vil beskrive mål for og innholdet i opplæringen, og hvordan den skal gis.

Saksbehandling

Før skolen fatter et vedtak, vil du bli varslet om at skolen behandler saken din, og du vil få mulighet til å uttale deg. Skolen skal innhente alle nødvendige opplysninger for å avgjøre saken, og du har rett til å se dokumentene i saken. Vedtaket vil inneholde skolens begrunnelse, hvordan de kom fram til beslutningen, og hvem som har vært involvert i behandlingen. Vedtaket vil bli sendt til deg skriftlig.

Saksbehandlingstid

Skolen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 17:35