Retningslinjer for kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Vardø

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer.

Ordningen gjelder små og mellomstore bedrifter med forretningsadresse i Vardø kommune.

Søknader skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no innen 22. mai 2022. Søknader sendt på e-post eller post behandles ikke.

Virksomheter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen inntraff, eller som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker, som manglende skatt eller momsinnbetaling, vil ikke være søknadsberettiget.

Søknader om kompensasjon må inneholde:
1) Beskrivelse av likviditetsmessige utfordringer i bedriften som følge av korona.
2) Redegjørelse for alle mottatte kontanttilskudd fra staten.
3) Utskrift av driftskonto bank for de siste 6 måneder.
4) Annen relevant dokumentasjon på tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.
5) Skatteattest.
6) Erklæring fra regnskapsfører eller revisor.

For vekst- og oppstartsbedrifter og gründere utgår krav om fall i omsetningen for 2020/2021, sammenlignet med 2019. I stedet stilles det krav om dokumentasjon for tap av ny/økt omsetning som følge av offentlige smitteverntiltak/restriksjoner. Dokumentasjonen må inneholde erklæring fra revisor eller regnskapsfører for tapt omsetning, tap av kontrakter, avbestillinger og lignende.

Tildelingen gis i form av bagatellmessig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til retningslinjer for bruk av statsmidler. Søker må derfor gi informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021 og hvilken ordning støtten er hjemlet i. Søker må sørge for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte).

Vardø kommune behandler innkomne søknader etter søknadsfristens utløp 22. mai 2022. Det blir ikke gitt fortløpende tildelinger. Søknadene behandles av utvalg for teknisk, næring og plan. 

Vardø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis i søknaden, i utgangspunktet vil være offentlige etter offentlighetsloven.

Spørsmål kan rettes til Vardø kommune ved næringskonsulent Ida Hætta på e-post ida.haetta@vardo.kommune.no eller på tlf. 458 63 207