Vardø kommune har ikke tidligere hatt en kulturminneplan. Det er nå utarbeidet en slik plan for perioden 2020-2030 i tråd med politisk vedtak. Kulturminneplanen for Vardø kommune er en temaplan, og ikke en kommunedelplan etter plan- og bygningsloven.

Hovedmålet med planen er å sikre en bedre og helhetlig kulturminneforvaltning samt styrke kulturminnevernet i Vardø kommune. Planen hjelper også å belyse kommunens rike historie helt fra den yngre steinalder til moderne tid. Planen vil rullere og kan oppdateres hvert 2-4år.

Nasjonalt er det et mål at et utvalg av kulturminner og kulturmiljø skal tas vare på i et langtidsperspektiv, jf nasjonalt miljømål 2.1. Riksantikvaren har i mål at 90% av alle kommuner i landet skal ha stadfestet planer med særskilt fokus på kulturminner innen 2020.

Grunneiere vil bli varslet direkte.

Høringsperioden er fra 19.mai til 23.juni 2020.

Høringsinspill og merknader leveres til postmottak@vardo.kommune.no eller til Vardø kommune Postboks 292, 9951 Vardø.

Planen kan leses her: Kulturminneplan Vardø kommune 2020

Vedlegg 1: Fredete kulturminner og kulturmiljø

Vedlegg 2: Utvalgte kulturminner og kulturmiljø

Vedlegg 3: Plankart 1, Plankart 2, Plankart 3, Plankart 4, Plankart 5, Plankart 6.