Formål
Covid-19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Midlene skal gjøres raskt tilgjengelig for næringslivet.

Kan jeg søke om støtte?
Støtte kan gis til bedrifter, etablerere, andre næringsaktører og kommuner. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Kommunen kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet. Det skal ikke gis støtte til foretak i vanskeligheter.

Hva kan jeg få støtte til?
Midlene skal gå til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

Søknader til ekstraordinært kommunalt næringsfond vurderes etter Vedtekter for Vardø kommunes næringsfond, i tillegg vektlegges det i hvor stor grad tiltaket
- fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping i Vardø.
- motvirker negative virkninger av covid-19-utbruddet.
- kan settes raskt i gang.

Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene gjelder i tillegg.

Hvordan søker jeg?
Alle søknader må sendes kommunen gjennom søkeportalen www.regionalforvaltning.no. Hver søker må opprette en egen bruker. Kommunen kan bistå med utarbeidelsen av søknaden.

Hvor mye kan jeg søke om?
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Ellers gjelder regelverket for offentlig støtte og Vedtekter for Vardø kommunes næringsfond.

Når og hvordan utbetales støtten?
Hovedregelen er at tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Utbetalinger kan også skje underveis, ved rapportering av fremdrift. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene gjelder i tillegg.

Hvordan rapporterer jeg?
Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav gjennom www.regionalforvaltning.no. 50% av tilskuddet kan utbetales halvveis i prosjektet ved at mottakeren dokumenterer og rapporterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Alle tilskuddsmottakere skal sende inn sluttrapport med måloppnåelse og prosjektregnskap i henhold til budsjett.

Hvordan vurderes måloppnåelsen?
Kommunen vurderer måloppnåelse ut fra
- utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser
- utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Hvem tar jeg kontakt med for råd og veiledning?
Har du spørsmål om ordningen eller ønsker du veiledning med søknad og rapportering, ta kontakt med næringskonsulent Ida Hætta på e-post ida.haetta@vardo.kommune.no eller telefon 458 63 207.