Hva er Rekrutteringsfondet for fiskere i Finnmark?
Dette er et lånefond ved fylkeskommunen, som skal lette etablerings- og investeringsbarrieren, slik at nye fiskere lettere kan komme inn i fiskeryrket. Midlene i fondet skal brukes til rekruttering til fiskeryrket, samt til fornyelse/utvidelse for unge yrkesaktive fiskere, som bor i kommuner innenfor den tidligere fylkesgrensen til Finnmark og som har virksomheten lokalisert og registret der.

Hva kan det søkes om?
Det kan søkes om lån til førstegangsinvestering i fiskefartøy i åpen og i lukket gruppe. De fiskere som eier fartøy i åpen gruppe i dag, men som ønsker å etablere seg med fartøy i lukket gruppe, ansees også som nyetablerere. Lånet er rente- og avdragsfritt første året, og lånerenta er gunstig gjennom lånets løpetid. Det kan i tillegg tilbys lån til utskifting av fiskefartøy og investering i kvoter for etablerte fiskere som er 35 år eller yngre.

Finansiering
Det kan søkes om lån på inntil 20% av fartøy- og kvoteinvesteringen, begrenset til maksimalt kr. 1 000 000.

Lånebetingelser
• Lånet gis som serielån med kvartalsvise avdrag. Første år skal det ikke betales avdrag eller beregnes renter.
• Rentesatsen vil til enhver tid ligge ett prosentpoeng over Norges Banks styringsrente.
• Total løpetid inntil 12 år (inkludert ett års rente- og avdragsfrihet).
• Lånet sikres med pant i investeringsobjektet, med prioritet etter andre finansieringskilder. I tillegg kan det etableres pant i andre aktiva i selskapet.

Krav til søker
A. Søker skal være bosatt og skattepliktig i kommune tilhørende tidligere Finnmark, og skal være registrert i Fiskermanntallet på blad B.
B. Søker skal enten være førstegangsetablerer eller etablert fisker med en alder på inntil 35 år. Under ellers like forhold prioriteres yngre fiskere.
C. Søker må som hovedregel dokumentere minst to års relevant praksis som fisker/mannskap på fiskebåt. Dersom søker har en mentoravtale med en eller flere erfarne fiskere, kan dette kompensere for manglende praksis på inntil ett år. Søkere som har relevant formalkompetanse utover praksis prioriteres.
D. Søker må være eier av minimum 67 % av fartøyet/foretak. Dersom søker består av et foretak med flere eiere, skal minimum 67 % av eiersiden i foretaket oppfylle krav og vilkår i punkt A.
E. Søker skal dokumentere minimum 10 % egenkapital.
F. Søker skal være kredittverdig.
G. Søker skal ikke tidligere ha mottatt lån fra Rekrutteringsfondet.
H. Søker skal i utgangspunktet levere hele fangsten i kommuner i tidligere Finnmark. Unntak gjelder der fiskeriet i stor grad foregår så lang avstand at det vil være uforholdsmessig dyr eller upraktisk. Unntak gjelder også der en ikke har leveringsmuligheter i disse kommune.

Krav til prosjekt og investeringsobjekt
A. Prosjektet skal være bedriftsøkonomisk lønnsomt.
B. Fiskefartøyet det investeres i skal ikke være eldre enn 30 år. Det kan gis lån til eldre fartøy i de tilfeller hvor det fremkommer at renovering/ombygging er registrert i Fiskeridirektoratets
fartøyregister, eller kan bekreftes av verksted og Fiskeridirektoratet, innenfor de siste 30 år.
C. Rekrutteringsfondets låneengasjement skal være et ledd i en større samlet finansieringsplan.

Hvordan søke?
Fyll ut det elektroniske søknadskjemaet, som finnes på Troms og Finnmark fylkeskommune sin side om Rekrutteringsfondet.
Det må legges ved dokumentasjon av:
• Relevant utdanning/formalkompetanse
• Relevant praksis
• Eventuell mentoravtale
• Manntallsregisteret
• Driftskalkyle
• Spesifisert konstnadsoverslag
• Regnskap foregåande år (om søker er etablert fisker)

Saksbehandling
Søknaden går til Innovasjon Norge Arktis for saksforberedelse. Fylkesrådet i Troms og Finnmark behandler søknadene og fatter vedtak. Fylkesrådet har jevnlige møter i løpet av året, der søknadene blir behandlet. Forventa behandlingstid er 1–2 måneder.

Spørsmål og veiledning
Les mer om rekrutteringsfondet på fylkeskommunens nettside.

Sunniva Løviknes
Rådgiver
sunniva.loviknes@tffk.no
78 96 32 16