Planen sendes berørte grunneiere, naboer, rettighetshavere og sektormyndigheter for uttalese/benhandling.

Planområdet omfatter området ved Vardø havn, Hasselneset, Vardø hotell, Skagveien og Skagen. 

Hensikt med planen

Vardø havn fikk bevilget midler fra Kystverket i 2019 til prosjektering og regulering av ny ytre molo i Vardø havn.
Formålet med planarbeidet er å etablere en ny ytre molo som vil bedre havneforholdene, og bidra til utvikling av en framtidsretta havn som gir et godt grunnlag for videre vekst i Vardø.
Etablering av en ny ytre molo vil umiddelbart bedre havneforholdene på en god måte og vil bedre lønnsomheten for fiskeriene og havnerelatert virksomhet, samt øke aktiviteten i fiskeindustrien. En ny ytre molo vil bidra til at Vardø havn utvikles til å bli en foretrukket fiskerihavn i Barentshavet.

Planforslagene legges ut til offentlig ettersyn i perioden 22.06.2020 - 27.11.2020 på følgende steder;

www.vardo.kommune.no - under høring og planer

Servicetorget, Rådhuset, Kirkegata 4

Før planen kan endelig vedtas er det stilt krav om at det gjennomføres følgende undersøkelser:

Geotekniske grunnundersøkelser,

Sjøbunnkartlegging,

Marinarkeologiske undersøkelser 

Naturkartlegging og miljøundersøkelser med hensyn til forurensning av sjøbunn.

På grunn av dette settes det en lang høringsfrist slik at resultatet fra undersøkelsene blir kjent før høringsfristen utgår. Dette vil ta sommer og tidlig høst. Endelig vedtak i Vardø bystyre forventes mot slutten året 2020.

Eventuelle merknader/synspunkter merkers med "Vardø havn- ytre molo, planID 54042020001 og sendes til Vardø kommune v/plan- og byggesaksavdeling, Pb 292, 9951 Vardø eller til postmottak@vardo.kommune.no innen 27.11.2020. 

Dokumentene til planforslaget;

DEL I

0 Planbeskrivelse 07.06.20.pdf

1 Planbestemmelser 07.06.20.pdf

2 Plankart_06.06.20.pdf

DEL II

5 Prosjektrapport Vardø Havn.pdf

7 Mudringsplan.pdf

8 Skisseprosjekt Vardø ytre molo_05-19.pdf

9 Friluftsliv.byliv 07.06.20.pdf

10 Fugleliv-KU 06.06.20.pdf

11 ROS_Vardø_06.06.20.pdf

12 Rapport_bølgeanalyse- Vardø havn.pdf

13 Resultater av marinarkeologisk befaring for ny ytre molo i Vardø havn.pdf

14 Geoteknisk grunnundersøkelse - Vardø.pdf

15 Geoteknisk vurderingsnotat for reguleringsfase.pdf

16 Sjøbunnskartleggingsrapport.pdf

17 Sjøbunnskartleggingsrapport - kart.pdf

18 Naturkartlegging - Vardø Havn.pdf

19 Miljøteknisk sedimentundersøkelse.pdf

 

Enhetsleder Tekniks, næring, plan og kultur

VK_TNPK_5_farger_500x191_300x115.png