• Begravelser gjennomføres fra Vardø kirke og Kiberg bedehus

• Antall deltakere er fastsatt til: Vardø kirke - maks 60 pluss medvirkende og Kiberg bedehus maks 10 pluss medvirkende. Dette tallet kan bli justert fortløpende.

• De som deltar på arrangementet skal sitte på fast tildelt plass (2 meters avstand - målt fra skulder til skulder ) under hele arrangementet og ikke bevege seg rundt i lokalet.

• Generelle regler og råd fra helsemyndighet skal følges.

• Vi anmoder begravelsesbyråene om å informere den som sørger for gravferden/de pårørende om restriksjoner og tiltak.

• Dersom det ikke er mulig å gjennomføre en ordinær seremoni, er det andre alternative muligheter som urnebegravelse etter kremasjon. Denne kan gjennomføres når det er mulig og senest innen 6 måneder, fristen på 6 måneder kan utvides ved behov.

• Det er tillatt med livestreaming fra gravferdseremonier:

  • Det gjøres en avtale om livestreaming med prest i forkant av seremonien.
  • Byrå eller pårørende har selv ansvar for den teknologiske løsningen.
  • Livestreamingen skal vise færrest mulig personer i lokalet og skal kun vise alterområdet.

 

Til informasjon for deltakere

- I henhold til forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19 forskriften) § 13, er vi pålagt å føre oversikt over hvem som deltar på åpne arrangement i Vardø sokn. Dette for at helsemyndighetene skal kunne gjennomføre eventuell smitteoppsporing. -Du vil derfor ved inngangen til våre kirkebygg bli forespurt om navn og telefon nummer av en ansatt eller frivillig i menigheten. Etter endt arrangement legges oversikt over deltakere i en lukket konvolutt og oppbevares på menighetskontoret.

-Listen oppbevares i 14 dager og vil deretter destrueres.

-Listen kan innenfor de 14 dager utleveres til helsemyndighetene ved behov for smitteoppsporing.

Vardø kirkelige fellesråd vil på forhånd takke alle som er aktive i arbeidet med smittevern og samarbeider med oss om dette.

Gunn Jøran Farstad

Kirkevergen i Vardø

Mobil: 94 78 19 86