Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Opplæring for elever med hørselshemming

Elever med hørselshemming skal få tilrettelagte hjelpemidler og tilrettelagt opplæring slik at de kan gå på skolen som andre barn.

Beskrivelse

Som forelder for et barn med hørselshemming kan du velge om barnet skal få opplæring i å bruke tegnspråk samt å få all opplæringen sin på tegnspråk.

For mange elever med hørselshemming vil det være en fordel å være i et miljø med andre som bruker tegnspråk, og det vil være en mulighet for at tegnspråkopplæringen i hele kommunen samles på én skole.

Fra og med 8. trinn kan eleven selv velge om de vil ha opplæring i og på tegnspråk.

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt
Opplæringslova § 3-4
Folketrygdloven § 10-7
Barnehageloven § 38

Barnehageloven
Folketrygdloven
Forvaltningsloven
Ny opplæringslov

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du trenger ikke legge frem medisinsk dokumentasjon på hørselshemmingen. Det holder å si ifra til skolen. Det er likevel mulig at skolen velger å hente inn en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten for å tilpasse undervisningen best mulig.

Beslutning om å gi opplæring i og på tegnspråk er et enkeltvedtak.

Saksbehandling

Før skolen fatter et vedtak, vil du bli varslet om at skolen behandler saken din, og du vil få mulighet til å uttale deg. Skolen skal innhente alle nødvendige opplysninger for å avgjøre saken, og du har rett til å se dokumentene i saken. Vedtaket vil inneholde skolens begrunnelse, hvordan de kom fram til beslutningen, og hvem som har vært involvert i behandlingen. Vedtaket vil bli sendt til deg skriftlig.

Saksbehandlingstid

Skolen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 17:50