Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Opplæring for elever som bruker alternativ kommunikasjon (ASK)

Elever med talevansker har rett til å få tilpassede kommunikasjonsformer i opplæringen.

Beskrivelse

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, vil ha behov for alternative kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått. ASK er alternativ og supplerende kommunikasjon. Det kan for eksempel være ved bruk av håndtegn, fotografi, grafiske symboler og fysiske gjenstander.

Skolen vil skaffe til veie nødvendig utstyr for å kunne tilby en elev ASK, og opplæring i bruk av utstyret.

Elever i grunnskolealder med behov for ASK har rett til å gå på nærskolen.

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt 
Opplæringslova § 11-12.

Forvaltningsloven
Ny opplæringslov

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Skolen plikter å gi tilpasset opplæring og det er ikke alltid nødvendig med enkeltvedtak for å tilby ASK. Det er ikke en tjeneste som foreldre kan søke om. Som regel er den del av tilbudet om individuelt tilrettelagt opplæring, tekniske hjelpemidler eller personlig assistent.

Saksbehandling

Før skolen fatter et vedtak, vil du bli varslet om at skolen behandler saken din, og du vil få mulighet til å uttale deg. Skolen skal innhente alle nødvendige opplysninger for å avgjøre saken, og du har rett til å se dokumentene i saken. Vedtaket vil inneholde skolens begrunnelse, hvordan de kom fram til beslutningen, og hvem som har vært involvert i behandlingen. Vedtaket vil bli sendt til deg skriftlig.

Saksbehandlingstid

Skolen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 17:52