Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Opplæring til elever med synsnedsettelser

Elever som er blinde eller sterkt svaksynte, skal få opplæring i punktskrift/blindeskrift. De skal også få opplæring i å komme seg til og fra skolen.  

Beskrivelse

Barn med synsnedsettelser vil kunne gå på sin nærskole og vil få den samme opplæringen som alle andre. Eleven vil få alle de vanlige undervisningstimene, i tillegg til opplæring i punktskrift og tekniske hjelpemidler.

Eleven kan også få opplæring i dagliglivets aktiviteter. Dette blir i så fall del av et vedtak om individuelt tilrettelagt opplæring.

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt
Opplæringslova § 3-5.

Forvaltningsloven
Ny opplæringslov

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Opplæring i punktskrift gis til sterkt svaksynte elever. Akkurat hva opplæringen omfatter, vil bestemmes etter en samlet vurdering hvor det legges stor vekt på hva eleven og foreldrene ønsker. Skolen fatter så et enkeltvedtak. 

Saksbehandling

Før skolen fatter et vedtak, vil du bli varslet om at skolen behandler saken din, og du vil få mulighet til å uttale deg. Skolen skal innhente alle nødvendige opplysninger for å avgjøre saken, og du har rett til å se dokumentene i saken. Vedtaket vil inneholde skolens begrunnelse, hvordan de kom fram til beslutningen, og hvem som har vært involvert i behandlingen. Vedtaket vil bli sendt til deg skriftlig.

Saksbehandlingstid

Skolen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 17:59