Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

PP-tjenesten

PP-tjenesten er en forkortelse for «pedagogisk-psykologisk tjeneste» og hjelper barnehager og skoler med å gi tilrettelagt opplæring til barn og elever.

Generelt

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. Hver kommune er pålagt å ha pedagogisk-psykologisk tjeneste, dette er hjemlet i Opplæringsloven § 5-6 og Barnehageloven § 19.

Beskrivelse

Tjenesten har ansvar for å hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn med spesielle behov.

PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjøres ved vurdering av behov for spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder og elever i grunnskolen, og for voksne med rett til opplæring.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i andre tilfeller, blant annet ved søknad om fremskutt eller utsatt skolestart.

Målgruppe

  • Barn i barnehagen
  • Elever i grunnskolen
  • Deltakere i grunnskoleopplæring for voksne

Kriterier/vilkår

Hvis det er bekymringer rundt et barns utvikling eller læring, kan dette drøftes anonymt med PPT før det blir en formell sak i form av en henvisning. Dette kan skje gjennom ressursteam i barnehagen eller på skolen hvor PPT deltar.

Før PPT kan foreta sakkyndig vurdering må det foreligge en henvisning. PPT undersøker om barn og unge har behov for ekstra hjelp i skole og barnehage.

Du som foresatt kan ta kontakt med din skole eller barnehage hvis du er bekymret for ditt barn. Barnehager og skole har rutiner for henvisning til PPT. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen. I noen tilfeller kan henvisning gjøres gjennom helsestasjonen. 
 

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Samarbeidspartnere

PPT samarbeider med andre i hjelpetjenesten, psykiatri, barneverntjeneste, helsesykepleier og med instanser utenfor kommunen som Statped, BUP, habilitering etter behov.

Lover

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Se:
barnehageloven § 33 Pedagogisk-psykologisk tjeneste
opplæringslova § 11-3 Pedagogisk-psykologisk teneste

Forskrift til opplæringslova
Barnehageloven
Opplæringslova

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Vanligvis er det barnehagen eller skolen som tar kontakt med PP-tjenesten. Men også elever over 15 år eller foreldre kan kontakte tjenesten for å få råd og veiledning.

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 18:01