Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
4. april:

Ny oppfriskningsdose anbefales til aldersgruppen 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til p... Les mer

PP-tjenesten

PP-tjenesten er kort for pedagogisk-psykologisk tjeneste og hjelper skolen med å gi tilpasset opplæring til elevene.

Generelt

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. Hver kommune er pålagt å ha pedagogisk-psykologisk tjeneste, dette er hjemlet i Opplæringsloven § 5-6 og Barnehageloven § 19.

Beskrivelse

Tjenesten har ansvar for å hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn med spesielle behov.

PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjøres ved vurdering av behov for spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder og elever i grunnskolen, og for voksne med rett til opplæring.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i andre tilfeller, blant annet ved søknad om fremskutt eller utsatt skolestart.

Målgruppe

Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Kriterier/vilkår

Du har ikke eller kan ikke få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Hvis det er bekymringer rundt et barns utvikling eller læring, kan dette drøftes anonymt med PPT før det blir en formell sak i form av en henvisning. Dette kan skje gjennom ressursteam i barnehagen eller på skolen hvor PPT deltar.

Før PPT kan foreta sakkyndig vurdering må det foreligge en henvisning. PPT undersøker om barn og unge har behov for ekstra hjelp i skole og barnehage.

Du som foresatt kan ta kontakt med din skole eller barnehage hvis du er bekymret for ditt barn. Barnehager og skole har rutiner for henvisning til PPT. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen. I noen tilfeller kan henvisning gjøres gjennom helsestasjonen. 
 

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Samarbeidspartnere

PPT samarbeider med andre i hjelpetjenesten, psykiatri, barneverntjeneste, helsesykepleier og med instanser utenfor kommunen som Statped, BUP, habilitering etter behov.

Lover

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Se:
barnehageloven § 33 Pedagogisk-psykologisk tjeneste
opplæringslova § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste

Forskrift til opplæringslova
Barnehageloven
Opplæringslova

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Barn/elever under 15 år henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med henvisningen.

Saksbehandling

Uttalelsen fra PPT er et ledd i saksforberedelsen før det fattes vedtak om spesialundervisning mv.

Saksbehandlingstid

Forespørsler om henvisning behandles fortløpende.

Tjenesten oppdatert: 24.03.2021 13:44