Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Retten til tolk

Snakker du lite norsk? Når du får en tjeneste fra kommunen, har du rett til tolk hvis språkproblemer hindrer deg i å få tjenesten. Retten til tolk gjelder for helsetjenester, sosiale tjenester eller tjenester til dine barn.

Retten til tolk gjelder også for døve, hørselshemmede og døvblinde.

Beskrivelse

Du har rett til tolk når det er nødvendig for å motta en tjeneste. Det er kommunen som vurderer om det er nødvendig med tolk. Hvis du trenger å søke for å få en tjeneste, og du ikke forstår søknaden eller forstår dine rettigheter og plikter, er det sannsynligvis nødvendig med tolk. I alminnelig og daglig kommunikasjon mellom deg og kommunen, skolen eller barnehagen vil det sannsynligvis ikke regnes som nødvendig med tolk.

Retten til tolk gjelder

  • alle som ikke snakker norsk
  • de som snakker samisk
  • døvblinde, døve og hørselshemmede.

Når du får tolkehjelp, skal det være fra en voksen, kvalifisert tolk, som har taushetsplikt om saken din.

Målgruppe

Personer som ikke kan kommunisere på norsk, samiskspråklige, døve, hørselshemmede og døvblinde.

Pris for tjenesten

Tolketjenesten er gratis. Kommunen kan kreve et gebyr av deg, dersom du ikke møter opp til en avtale hvor du har fått beskjed om at det er bestilt tolk.

Samarbeidspartnere

  • Helsedirektoratet, avdeling minoritetshelse og rehabilitering
  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) – Tolkeportalen og Nasjonalt tolkeregister

Lover

Se spesielt:

  • I tillegg til tolkeloven og tolkeforskriften, se pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-1 og 3-2 om retten til å få informasjon om din helsetilstand
  • helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 om rettigheter for samisk språk
  • forvaltningsloven §§ 13 til 13e om taushetsplikt.

Tolkeloven
Sameloven
Tolkeforskriften
Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er kommunens ansvar å vurdere om det er nødvendig med tolk, og hvis svaret er ja, å oppnevne tolk. En kvalifisert tolk er en som oppfyller kravene i Nasjonalt tolkeregister. Kommunen skal bruke kvalifiserte tolker, så sant det ikke er et nødstilfelle. Det kan ta tid å innhente kvalifiserte tolker, og dette kan bety noe ventetid.

Tolking kan foregå personlig eller via skjerm eller telefon.

Tolken skal tolke nøyaktig det som blir sagt i samtalen og skal være helt upartisk og nøytral i saken.

Tolken skal være voksen og har taushetsplikt om saken din.

Klagemulighet

Dersom du ikke får tolk når du mener at du har behov for en tolk, kan du be om tolk direkte til den du snakker med. Hvis det ikke fører frem, kan du kontakte kommunen sentralt. Ettersom det er kommunen selv som vurderer nødvendigheten av tolk, finnes det ingen rett til å klage på manglende bruk av tolk.

Du kan klage på uakseptabel atferd fra tolkens side. Det kan for eksempel være mangelfull eller feilaktig tolking, brudd på taushetsplikten, tolkens innblanding i kommunikasjonen på vegne av partene i samtalen, eller andre forhold som gjelder tolkens opptreden under tolkingen.

Du kan klage på tolken til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi), post@imdi.no eller ring 24 16 88 00.

Tjenesten oppdatert: 19.10.2023 16:23