Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Skolefritidsordning

Skolefritidsordning (SFO) er et tilbud om lek og fritidsaktiviteter før og etter skoletid. Har du barn i 1. til 4. trinn kan du søke om plass for barnet i skolefritidsordningen.

Beskrivelse

Skolefritidsordningen har sitt eget verdigrunnlag. Den skal bidra til trivsel og glede i selvvalgt lek og tilrettelagte aktiviteter, og gi rom for rekreasjon og hvile. 

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. trinn og til elever med særskilte behov i 1. til 7. trinn.

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Pris for tjenesten

12 timer gratis SFO for 1. til 3. trinn
Elever på 1., 2. og 3. trinn får 12 timer gratis SFO. For de som har deltidsplass, vil dette bety gratis SFO.

Redusert betaling for elever på 1. til 4. trinn.
Hvis den ordinære prisen er mer enn 6 % av den samlede årlige inntekten til familien, har du rett til en redusert pris. 

Barn med særskilte behov
Dersom du har et barn med særskilte behov og som dermed får et SFO-tilbud, skal tilbudet være gratis for barn i 5.- 7. trinn.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt
Opplæringslova § 4-5.

Forskrift om rammeplan for skolefritidsordningen
Forvaltningsloven
Ny opplæringslov

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan søke til kommunen om plass på skolefritidsordningen. I søknaden spesifiserer du om du har krav på redusert betaling eller om du har barn med særskilte behov.

Saksbehandling

Før kommunen fatter et vedtak, vil du bli varslet om at kommunen behandler saken din, og du vil få mulighet til å uttale deg. Kommunen skal innhente alle nødvendige opplysninger for å avgjøre saken, og du har rett til å se dokumentene i saken. Vedtaket vil inneholde kommunens begrunnelse, hvordan de kom fram til beslutningen, og hvem som har vært involvert i behandlingen. Vedtaket vil bli sendt til deg skriftlig.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 18:08