Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Skolestart

I god tid før skolestart vil du som forelder få beskjed om hvilken grunnskole ditt barn skal begynne på. Hvis barnet ditt går i barnehage, vil skolen og barnehagen samarbeide om en trygg og god overgang fra barnehagen. Du kan også søke om å utsette skolestarten i ett år hvis du mener ditt barn har godt av å vente med å begynne på skolen.

Beskrivelse

I god tid før skolestart vil foreldre til barn som skal begynne på skolen få et brev med invitasjon til å skrive barnet inn i skolen.

Elevene har rett til å gå på en skole i nærmiljøet, men foreldre har ikke rett til å bestemme akkurat hvilken skole hvis det er flere skoler i nærmiljøet. Ved tildeling av skoleplass vil kommunen ta hensyn til hvilken skole som ligger nærmest, trafikkforhold, kapasitet på skolene og hvilken skole barna i nabolaget går på. Hvis du ønsker at barnet ditt skal begynne på en annen skole, kan du søke om skolebytte.

Kommunen skal sørge for at barna får en trygg og god overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning.

Det er mulig å søke om å få utsatt skolestart inntil det året barnet fyller syv år. Eller du kan søke om å få tidlig skolestart slik at barnet begynner det året det fyller fem år.

Målgruppe

Barn som skal begynne på 1. trinn.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt
Opplæringslova § 2-4, § 2-6 og § 4-7.

Forvaltningsloven
Ny opplæringslov

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Barnehagen og skolen samarbeider om å sikre en god overgang for barna som skal begynne på skolen. De skal samarbeide med foreldrene om dette. Barnehagen vil ikke dele opplysninger om barnet ditt uten at du har gitt samtykke til det.
Du kan søke kommunen om enten tidlig eller utsatt skolestart. Skolen vil involvere PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) som vil gjøre en sakkyndig vurdering. Deretter fatter skolen et enkeltvedtak.

Saksbehandling

Før kommunen fatter et vedtak, vil du bli varslet om at kommunen behandler saken din, og du vil få mulighet til å uttale deg. Det er kommunens ansvar å innhente alle nødvendige opplysninger for å avgjøre saken, og du har rett til å se dokumentene i saken. Vedtaket vil inneholde kommunens begrunnelse, hvordan de kom fram til beslutningen, og hvem som har vært involvert i behandlingen. Vedtaket vil bli sendt til deg skriftlig.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 18:19