Vardø formannskap vedtok i møtet 30.12.21 scooterløyper for Vardø kommune, løypene er i hovedtrekk lik de som har været gjeldende siden år 2002. 

Forskriften kan leses her

Løypekartet kan sees her

Alle dokumenter i saken kan leses her

Merk. at løypene må stikkes og offisielt åpnes av Vardø kommune før ferdsel er tillatt. Åpning av løyper blir publisert på Vardø kommune sin hjemmeside. 

 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2021-12-30-3982