Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Språkopplæring for elever med et annet morsmål enn norsk

Elever som har et annet morsmål enn norsk og samisk skal få egen opplæring i norsk frem til de kan norsk godt nok til å følge den vanlige opplæringen.

Beskrivelse

Forsterket opplæring i norsk vil si at norskopplæringen blir gitt som et andrespråk, altså som et språk man ikke er vokst opp med. Elever vil få forsterket opplæring i norsk frem til de kan norsk godt nok til å følge den vanlige opplæringen. Om nødvendig skal de også få opplæring i eget morsmål, eller tospråklig opplæring i fag.

Det er foreldrene som søker skolen om å få særskilt språkopplæring. For elevene som får dette, vil fylkeskommunen jevnlig vurdere om eleven er klar til å følge den vanlige opplæringen.

Kommunen kan gi opplæringen i morsmål på en annen skole enn den eleven går på, og opplæringen kan gis i egne innføringsklasser. Før eleven blir plassert i en innføringsklasse, skal de bli spurt om det og de skal samtykke til å få opplæringen i innføringsklasser.

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt
Opplæringslova § 3-6.

Forvaltningsloven
Ny opplæringslov

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Skolen vil gjøre en faglig vurdering av elevens behov for forsterket norskopplæring og eventuelt opplæring i eget morsomål eller tospråklig opplæring. Deretter fatter skolen et enkeltvedtak.

Saksbehandling

Før skolen fatter et vedtak, vil du bli varslet om at skolen behandler saken din, og du vil få mulighet til å uttale deg. Skolen skal innhente alle nødvendige opplysninger for å avgjøre saken, og du har rett til å se dokumentene i saken. Vedtaket vil inneholde skolens begrunnelse, hvordan de kom fram til beslutningen, og hvem som har vært involvert i behandlingen. Vedtaket vil bli sendt til deg skriftlig.

Saksbehandlingstid

Skolen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 18:20