Startlån kan gis som topp- eller fullfinansiering til kjøp av bolig. Startlån kan også benyttes til refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen.

Tilskudd til etablering er en strengt behovsprøvd ordning som kan innvilges sammen med startlån. Tilskudd til tilpasning kan gis til nødvendige tilpasninger pga. redusert funksjonsevne. Tilskuddet er rente- og avdragsfritt, og avskrives over 10 eller 20 år.

Boliger det gis finansiering til skal være nøkterne i forhold til størrelsen på husstanden og rimelig i forhold til prisnivået.

Størrelsen på finansieringen er avhengig av betalingsevne. Søkere må kunne klare å betjene løpende bo- og livsoppholdsutgifter over tid.

STARTLÅN

Startlån kan eksempelvis gis til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som ikke har bolig eller bor i en uegnet bolig. Startlån gis etter økonomisk behovsprøving. Om du selv har mulighet til å finansiere boligen/tilpasning av boligen, er du ikke i målgruppen for startlån. 

Kriterier/vilkår

Beregning av betjeningsevne:

Vardø kommune benytter SIFOs satser for å beregne utgifter til livsopphold.

  • Kun fast arbeidsinntekt, varige trygdeytelser og faste tilleggsytelser som bostøtte, barnetrygd og barnebidrag legges til grunn som inntekt.
  • Overtidsbetaling, midlertidig arbeid eller midlertidige trygdeytelser som AAP, kvalifiseringsstønad eller individstønad legges normalt ikke til grunn ved beregning av inntekt.

Selvstendig næringsdrivende må dokumentere inntekt med ligning for minimum tre år.

Inntektspotensialet i en husstand skal i utgangspunktet være utnyttet for å få innvilget startlån og tilskudd.

Pris for tjenesten

Lånet følger samme vilkår som Husbankens. Intrum administrerer lånet og tar ulike gebyrer som for eksempel tinglysningsgebyr og etableringsgebyr.

Slik søker du

Du må søke om startlån fra den kommunen du vil kjøpe bolig i. Du søker via Husbankens nettside.

https://www.husbanken.no/person/startlaan/

Du kan kontakte kommunen for å få råd og veiledning til å søke om startlån.

Mer informasjon om Startlån

Du finner mer informasjon om Startlån på Husbankens nettside.

https://www.husbanken.no/person/startlaan/

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.

 

TILSKUDD

Det kan gis tilskudd når lån ikke er tilstrekkelig for å kunne kjøpe/bygge/tilpasse/beholde bolig.

Tilskudd skal bidra til å kjøpe/bygge/tilpasse/beholde bolig til husstander og personer som har langvarige boligfinansieringsproblemer, og bidra til at vanskeligstilte får et egnet og trygt boforhold.

Tilskudd kan gis når søker har langvarig lav inntekt og ikke er i stand til å betjene fullt lån til å kjøpe/bygge/tilpasse/beholde bolig. 

Tilskudd gis etter økonomisk behovsprøving.

Mer informasjon om tilskudd

Du finner mer informasjon om tilskudd på Husbankens nettside.

https://www.husbanken.no/person/startlaan/tilskudd-fra-kommunen/