Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Støtte til bedrifter

Har du en bedrift i oppstartsfasen eller søker du investeringsstøtte? Det finnes lokale, regionale og nasjonale støtteordninger du kan søke om. Kommunale og regionale ordninger blir kunngjort i portalen regionalforvaltning.no.

Beskrivelse

Kommunen kan bidra til lokalt næringsliv på flere måter:
  • Næringsnettverk
  • Næringsklynger
  • Råd og veiledning for etablerere
  • Kommunalt/regionalt næringsfond.
Kommunalt/regionalt næringsfond

Næringsfondene gir støtte til næringer i et lokalsamfunn. Støtten kan gis til:
utvikling og investeringer i eksisterende bedrifter

  • etablering av bedrifter
  • kompetanseheving og miljø for relevant arbeidskraft
  • visse typer næringer
  • støtte til transport i distriktene
  • støtte til dagligvarebutikker i distriktene

Det er ikke alle kommuner som har kommunale/regionale næringsfond. Og det vil variere hos de enkelte næringsfondene hva støtten går til.

Ta kontakt med din kommune for å høre mer om hva slags ordninger den kan hjelpe deg med.
 
Søk på regionalforvaltning.no for å se om din kommune har støtteordninger som passer din bedrift.
 
Er du i oppstartsfasen, sjekk ut disse nettsidene:

Målgruppe


Kriterier/vilkår


Pris for tjenesten


Samarbeidspartnere


Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du skal søke om støtte fra portalen regionalforvaltning.no må du alltid ha med disse opplysningene:

Opplysninger om søker

a) Den ansvarlig prosjekteierens navn og organisasjonsnummer.
b) Hvem som er kontaktperson.

Økonomi
c) Hvilket tilskuddsbeløp det søkes om.
d) Budsjett med en finansieringsplan.
e) Om søker på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte det inneværende år og de to siste regnskapsårene, jf. reglene om offentlig støtte. Bagatellmessig støtte utgjør 200 000 euro fordelt over tre sammenhengende regnskapsår.

Beskrivelse av tiltaket og forventede resultater
f) Tiltaket det søkes om tilskudd til, herunder mål og målgruppe.
g) Fremdriftsplanen for aktiviteter.
h) Organiseringen av tiltaket, herunder eventuelle samarbeidspartnere og hvilke roller de skal ha.
i) Om tiltaket har forankring i kommunale eller fylkeskommunale planer.
j) Resultatene søker forventer å oppnå ved avslutningen av tiltaket.
k) Forventede, langsiktige effekter av tiltaket etter at det er avsluttet. Dette gjelder kun for tilskudd på minimum 500 000 kroner etter § 1a.

I tillegg skal søknaden opplyse om andre forhold som søkeren bør forstå er viktig for vurdering av søknaden.
 

Vedlegg


Saksbehandling

Alle søknader om næringsfond behandles gjennom portalen regionalforvaltning.no. Tildeling av tilskudd eller avslag på tilskuddssøknad er enkeltvedtak. Kommunen skal behandle søknaden så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til det. Du skal samtidig få opplyst når man mener at vedtaket kan fattes.

Saksbehandlingstid


Klagemulighet

Dersom du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Trenger du veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Dersom kommunen opprettholder avgjørelsen, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 28.06.2024 09:25