Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Tegnspråkopplæring i barnehagen

Barn med hørselshemming som trenger å bruke tegnspråk, har rett til opplæring i tegnspråk før de begynner på skolen.

Beskrivelse

Barn som ikke har begynt på skolen enda kan få tegnspråkopplæring. Som regel vil det være barnehagen som gjennomfører opplæringen, men barnet ditt har rett til tegnspråkopplæring, også om det ikke går i barnehagen. Det er kommunen som fatter vedtak om tegnspråkopplæring for barn under skolealder.

Målgruppe

Barn i barnehagen, barn i barnehagealder.

Kriterier/vilkår

Hvis barnet flytter til en annen kommune skal opplæringen i tegnspråk fortsette, helt til den nye kommunen har fattet vedtak.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt barnehageloven § 38.

Barnehageloven
Forvaltningsloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Hvis du mener at barnet ditt trenger tegnspråkopplæring, kan du henvende deg til helsestasjonen, barnehagen eller kommunen sentralt. 

Saksbehandling

Kommunen gjør en sakkyndig vurdering i samarbeid med PP-tjenesten. Dette kan kun gjøres etter foreldrenes samtykke. Foreldrene skal få se innholdet i den sakkyndige vurderingen, og de kan få uttale seg om innholdet før kommunen fatter vedtak.
Vedtaket skal blant annet beskrive:
  • hvor lenge opplæringen skal vare
  • hvilket omfang opplæringen skal ha
  • hvordan opplæringen skal organiseres
  • hvilken kompetanse de som gir opplæringen skal ha.
Når tilbudet i opplæringen utformes, skal det gjøres i samarbeid med foreldrene.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Når kommunen har fattet et enkeltvedtak om tegnspråkopplæring, utløser dette en rett til å klage. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholdes avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 09.01.2024 09:00