Informasjon til foresatte om Kartleggingsundersøkelsen i forbindelse med prosjektet «Forskning og kompetanseutvikling i barnehage og skole»


«Forskning og kompetanseutvikling i barnehage og skole» er et prosjekt som Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), ved Høgskolen i Innlandet, har fått på oppdrag av de sju kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Sør Varanger, Tana, Vardø, Vadsø i regionen Øst-Finnmark. Målet med prosjektet er kompetanseutvikling hos de ansatte og forbedring av læringsmiljøet og skolefaglige prestasjoner hos elevene. Kvaliteten på opplæringen skal styrkes gjennom å øke kompetansen hos de ansatte i skolen på å analysere og identifisere problemområder innenfor praksis og følge opp med adekvate og forskningsbaserte tiltak. I dette arbeidet er det viktig at skolen får informasjon både fra elever, foreldre og ansatte om skolehverdagen. Det vil derfor bli gjennomført tre kartleggingsundersøkelser i løpet av prosjektperioden fra 01.08.18 til 30.juni 2023. Alle elever, foreldre og ansatte både ved denne skolen og i de andre skolene i prosjektet vil bli spurt om å delta.

Formålet med Kartleggingsundersøkelsen

Den første undersøkelsen, som ble gjennomført høsten 2018, hadde til hensikt å gi en oversikt over skolesituasjonen for å identifisere områder skolen bør videreutvikle. I de neste undersøkelsene som gjennomføres høsten 2020 og 2022 vil fokuset være mer rettet mot eventuelle endringer, men også å identifisere nye områder skolen kan arbeide med. Målet er å arbeide med utdanningskvalitet i alle ledd.

Dataene i undersøkelsen vil brukes på to måter:

 • Den enkelte skole og kommune får tilgang til resultatene fra kartleggingsundersøkelsen gjennom en egen resultatportal for å kunne videreutvikle lærernes praksis. Ingen data vil være tilgjengelig på grupper færre enn 7 personer.
 • Når skoler i ulike kommuner jobber med utviklingsarbeid vil det være behov for å evaluere underveis. Dataene vil også derfor brukes til forskning med mål om å evaluere hele prosjektet i sin helhet.

Hvem er ansvarlige for Kartleggingsundersøkelsen?

Det er Høgskolen i Innlandet som er behandleransvarlig institusjon og Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), ved høgskolen, som gjennomfører Kartleggingsundersøkelsen.

Hva innebærer det for deg og ditt barn og delta?

Dersom dere velger å delta, er det 4 spørreskjemaer som er direkte knyttet til dere:

 • Elevskjema (1.-4. trinn):
  • Tema: Trivsel, relasjon til lærer og medelever.
  • Gjennomføring: Elevene sitter ved en datamaskin og får lest opp spørsmålene gjennom en talefunksjon. Elevene skal selv vurdere hvor enig de er i utsagnet gjennom å klikke på ett av fire tilgjengelige smileys (veldig blid - blid – sur – veldig sur).
 • Elevskjema (5.-10. trinn):
  • Tema: Trivsel, atferd, relasjon til lærer og medelever, undervisning, forventning om mestring.
  • Gjennomføring: Elevene leser utsagnene på en PC eller en nettbrett og besvarer utsagnene ut i fra hvor enige eller uenige de er i påstanden.
 • Kontaktlærerskjema:
  • Elevenes sosiale ferdigheter, motivasjon og arbeidsinnsats, skolefaglige prestasjoner. Kontaktlærer blir også bedt om å krysse av for elevens kulturelle bakgrunn (norsk, samisk, vestlig minoritet, ikke-vestlig minoritet) om elevene mottar spesialundervisning eller ei, og om eleven eventuelt har en diagnose eller vanske: ADHD-diagnose, synsvansker, hørselshemming, adferdsproblemer eller lærevansker.
  • Gjennomføring: Kontaktlærer besvarer ett spørreskjema pr elev i sin klasse av de som har mottatt samtykke.
 • Foreldreskjema
  • Tilfredshet, informasjon, dialog og medvirkning.
  • Gjennomføring: Du vil få tildelt et brukernavn fra skolen som du logger deg inn med og besvarer via nettbrett, PC eller mobil.

Dersom du som forelder ønsker å se spørreskjemaene for elever, kontaktlærere eller foresatte er det bare å ta kontakt med skolen.

Bruk og beskyttelse av data

Det er Conexus A/S som er databehandler for Kartleggingsundersøkelsen. Det er det samme firmaet som også har ansvaret for blant annet den nasjonale Elevundersøkelsen. I samarbeid med Norsk senter for forskningsdata (NSD) er det gjennomført en vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment - DPIA) som skal sikre at personvernet til de som er registrert i løsningen ivaretas.  I denne undersøkelsen er det lagt stor vekt på at resultatene skal oppbevares på en forsvarlig måte og i samsvar med personvernloven. Dette innebærer blant annet:

 • Deltagelsen i undersøkelsen er frivillig, og dere kan når som helst trekke dere fra undersøkelsen uten begrunnelse.
 • Det får ingen konsekvenser for deg som forelder eller dine barn dersom du ikke deltar i denne undersøkelsen.
 • Det vil ikke formidles opplysninger i rapportering fra kartleggingsundersøkelsen som er mulig å føre tilbake til enkeltpersoner.
 • Det vil ikke foregå noen utlevering av opplysninger om enkeltpersoner til andre, som for eksempel ansatte i skolen.
 • Analysene som omhandler evalueringen av prosjektet vil kun være på gruppenivå, dvs skole, kommune og fylke, eller elevgrupper som gutter vs jenter, elever som ikke mottar spesialundervisning vs elever som mottar spesialundervisning.
 • Datamaterialet behandles uten navn og direkte id, og det oppbevares konfidensielt
 • Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet og senterleder på Senter for praksisrettet utdanningsforskning vil få tilgang til å analysere datamaterialet på lik linje med utvalgte medarbeidere på SePU som er tilknyttet prosjektet.

Rettigheter
Mens prosjektet pågår har dere rettigheter til å få:

 • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert
 • rettet personopplysninger
 • slettet personopplysninger
 • utlevert en kopi av personopplysninger (dataportabilitet)
 • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

Hva skjer med opplysningene dine etter at alle Kartleggingsundersøkelser er gjennomført?

Prosjektet skal etter planen avsluttes juni 2023. Da vil alt datamaterialet anonymiseres ved at brukernavn slettes og øvrige opplysninger anonymiseres.

Hvor finner du ut mer?

Hvis du har spørsmål til selve studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

 • Ann Margareth Gustavsen, ansvarlig for gjennomføring av kartleggingsundersøkelsen ved SePU: Mobil: 41648301, mail: ann.gustavsen@inn.no

 

For teknisk support i gjennomføringen av spørreundersøkelsen:

 

For spørsmål om godkjennelse av studien og om personvern kan dere kontakte:

 • Høgskolen i Innlandets kontaktperson for personvern i forskning: Anne Sofie Lofthus, tlf: 61288277, mail: anne.lofthus@inn.no
 • NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost personverntjenester@nsd.no eller telefon: 55 58 21 17.

Til slutt

For at skolen skal få et best mulig bilde av hvordan situasjonen er på skolen, er det viktig at så mange elever og foresatte som mulig deltar.

 

Med vennlig hilsen
Ann Margareth Gustavsen,
Ansvarlig for kartleggingsundersøkelsen