Det vises til varsel om oppstart av detaljregulering for Svartnes Havn i Vardø kommune, oversendt 03.07.23. I arbeidet med fagutredninger, som skal danne grunnlag for utarbeidelse av plankart og andre plandokumenter, har det blitt klart at det er behov for å utvide planområdet noe i vestlig og nordlig retning. Det er særlig behovet for å sikre etablering av teknisk infrastruktur (veger, VA-ledninger og anlegg for overvannshåndtering) som gjør at planområdet må utvides.


I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det med dette at planområdet utvides som vist på illustrasjon under.


Vil du sende innspill?
Eventuelle innspill til utvidelsen av planområdet kan sendes til Vardø kommune ved plan- og
byggesaksavdeling, 9950 Vardø eller via epost til postmottak@vardo.kommune.no.


Merk innspill med Svartnes havn eller PlanID: 54042023001.


Frist for innspill er 26. januar 2024

 

Kartutsnitt - utvidelse av planområdet, Svartnes havn