HVA ER KOMMUNEBAROMETERET?

  • En sammenligning av landets kommuner, basert på  til sammen 151 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.
  • Resultatet er ikke perfekt, men gir en indikator, mulighet til å stille spørsmål, og ikke minst lære av de beste.
  • Tallene er i hovedsak hentet fra SSBs Kostra-database, tall for 2020. Det er i tillegg hentet statistikk fra kilder som Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.

Hva forteller rangeringen?

  • Den er ingen kvalitetskontroll, og det er naturlig med både gode og dårlige plasseringer. En kommune med lavt inntektsnivå  vil generelt ha dårligere plasseringer enn en kommune med høye inntekter. Likevel skiller noen kommuner seg ut, og som regel er det store forskjeller mellom de beste og de svakeste kommunene i hver sektor. I små  kommuner kan spesielle forhold gi kraftige utslag, og en dårlig plassering kan ha en god forklaring.

Hva er de største endringene?

  • Det er ingen nye nøkkeltall, barometeret er flyttet fra et Excel-baserte systemet til en databasebasert versjon. I tillegg til nøkkeltall og rangeringer ligger det komplette utregninger med kildehenvisninger i analysene.
  • Karakteren 3,5 ble i 2019 endret til å tilsvare gjennomsnittet for Kommune-Norge. Tidligere var dette tallet midtpunktet mellom de beste og de dårligste. Oppnår man bedre enn 3,5, er man bedre enn gjennomsnittet.

Hva betyr mest?

  • Grunnskole og pleie og omsorg er vektet med 20 prosent hver, mens økonomi, barnevern og barnehage er vektet 10 prosent hver. De minst viktige sektorene har en vekt på bare 2,5 prosent.

 

Kilde: Kommunal rapport