Planprogrammet er på mange måter en «plan for planen» ved at det skal gjøres rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. Hensikten er å legge til rette for en åpen planprosess som sikrer bred og hensiktsmessig medvirkning og involvering fra alle berørte parter gjennom hele prosessen. Forslag til planprogrammet skal ligge til høring i minimum seks uker, før endelig vedtak gjøres av kommunestyret.

Planarbeidet bygger på vedtak av kommunal planstrategi i bystyret sak 66/20 den 29. oktober. Planstrategien legger opp til at det skal utarbeides ny kommuneplan for Vardø kommune, der kommuneplanens samfunnsdel har fått første prioritet.

Innspill eller merknader kan sendes til postmottak@vardo.kommune.no eller via post til Vardø kommune, Kirkegata, 9950 Vardø.
 
Siste frist for innspill er 23. juli 2021
 

Folkemøte

Det vil avholdes et folkemøte i løpet av høringsperioden for planprogrammet. Dato for møtet vil annonseres på hjemmesiden og i lokalavisa.

Fokusgrupper - vil du være med?

I forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel skal kommunen opprette fokusgrupper. Dette er en medvirkningsmetode hvor folk fra kommunen, innbyggere, næringsaktører, interesseorganisasjoner og andre samles til jevnlige møter hvor man diskuterer ett eller flere tema knyttet til en plan. Målet er at ulike personer med ulik bakgrunn og ulik innfallsvinkel sammen dykker ned i et tema for å diskutere dagens situasjon, muligheter, utfordringer og hvordan man ønsker at det skal bli i framtiden. Fokusgruppen vil møtes ca. en gang i måneden i starten. Alle forberedelser, møteinnkallinger, referatskriving osv. gjøres av kommunen.

Om du har lyst til å være med i en slik gruppe, ber vi deg om å ta kontakt med oss på e-post, på e-postadressen over. Merk emnet i e-posten med "21/00436 - fokusgruppe". Gjerne presisere hvilke tema du er spesielt interessert i.

Om mange ønsker å delta i fokusgruppene vil vi avholde en loddtrekning på hvem som blir med.

 

Planprogram kommuneplan 2020-2023 (2).PDF